• BG 051РО001 – 4.2.05
  «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

  У
  чилище за
  Себеутвърждаване и
  Подготовка към
  Европейски
  Хоризонти
  (У С П Е Х )

 • Целева група по проекта са всички държавни и общински училища, без средищните училища

 • Брой лица от целевата група, включени в проекта: 483 000 ученици

 • Обща стойност на проекта: 94 444 851.50 лева

 

 • Клуб Млад фермер, ПГСС "СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ" - Луковит

  Клуб "Млад фермер"

  • клуб Пътешественик, 44 СОУ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" - София

   Кабинет по испански език

В галерията за 2013/2014 до момента са качени 125941 снимки

26.02.2015г. - Уважаеми колеги,

Моля тези от Вас, които предвиждат представителни изяви за 1 март, 3 март и 8 март да изпратят предварително информация на Мария Петкова – координатор по дейностите за информираност и публичност – m.petkova@mon.bg.

25.11.2014 г.  - Уважаеми колеги,

Със Заповед № РД09-1837/25.11.2014 на министъра на образованието и науката е изменена Инструкцията за изпълнението на дейностите по проект УСПЕХ.

14.11.2014г. - Уважаеми колеги,
Промените в Инструкцията за изпълнение на дейностите по проекта, свързани с финансирането през учебната 2014 – 2015 година, както и структурата на разходите ще бъдат публикувани на сайта на проекта през следващата седмица.
 

13.11.2014 г. Уважаеми колеги, със Заповед № РД09-1779 от 12.11.2014 г. е утвърден Списък на училищата, включени в проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”- Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) за учебната 2014-1015 г. и Приложение съгласно текста на заповедта.

03.10.2014 - Уважаеми колеги,
Днес ще бъдат актуализирани данните на учениците от регистъра на МОН - Админ. Ако сте извършвали разпределение на учениците преди това, то ще се запази. Ще бъде извършено цялостно обновяване, за което е необходимо малко технологично време. Посетете модула малко по-късно днес.

17.09.2014г. - Уважаеми колеги,

Във връзка с изпълнението на дейности по проект УСПЕХ през учебната 2014-2015 година, Ви информираме следното:
- За учебната 2014-2015 г. ще се финансират извънкласни и извънучилищни форми по проект УСПЕХ в рамките на 40 часа, от които 38 часа са за занятия, а 2 часа за представителни изяви.
- Крайният срок за провеждане на ИИД по проекта за учебната 2014-2015 г. е до 15.04.2015 г., като тематичните разпределения следва да бъдат съобразени с това.
- Графикът с предстоящите дейности, свързани с началото на проектната дейност през учебната 2014-2015 г., ще бъде публикуван на интернет страницата на проекта.
 


24.05.2014 г. - ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФ. АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
Моля погледнете прикачения файл


19.05.2014 г. - Уважаеми колеги,

    С решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР, взето на 14.05.2014 г., се удължава срокът на изпълнение на проект УСПЕХ и за следваща учебна 2014/2015 година.


31.01.2014 г. - Уважаеми колеги,

    Във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Ви уведомяваме, че ще Ви бъдат предоставени, от съответните регионални инспекторати по образованието, материалите, свързани с информиране и публичност по проекта - информационни табели, банери, постери и дипляни за училищата, участващи в изпълнението на проекта през настоящата учебна година. Информационна табела и банер са предвидени за училищата, които не са участвали в изпълнението на проекта през изминалата учебна година и не са получили такива. Информационната табела задължително трябва да бъде поставена на видно място и не трябва да се сваля до шест месеца след приключването на проекта. Информационният банер може да бъде ползван при организиране на събитие/мероприятие, свързано с дейностите по проекта. За всяко училище са предвидени следните информационни материали:

- два броя постери, които е необходимо да бъдат поставени във фоайето на съответното училището;

- сто двадесет и пет броя дипляни, които да бъдат оставени на достъпно за ученици и родители място в училището.


15.11.2013г. - Уважаеми колеги,

    Във връзка с постъпващи въпроси по отношение текста на чл. 16, ал. 3 от Инструкцията за изпълнение на дейностите по проект УСПЕХ за учебната 2013 – 2014 година, моля да имате предвид следното:
    1. Преходният остатък от миналата учебна година остава на разположение на училището и за учебната 2013 – 2014 година. Финансирането по плана за текущата година ще се извърши до размера на полагащите се по план средства, след приспадане на преходния остатък.
    2. Окончателният размер на средствата за оборудване и обзавеждане за настоящата учебна година ще бъде определен в максимален процент за всяко училище от Екипа за управление на проекта, като се отчете размера им в преходния остатък от 2012 – 2013 г. и полагащите се средства за оборудване и обзавеждане по бюджета за учебната 2013 – 2014 година.
Така определеният размер на тези средства по бюджета за тази година ще бъде ограничен в максимално допустимата му стойност в електронната система.
Таблица с максимално допустимия процент за обзавеждане и оборудване е публикувана на сайта на проекта в профила на директора.


05.11.2013г. - Уважаеми колеги,
Разходооправателните документи за извършени плащания, свързани с дейностите за учебната 2013/2014 г., следва да бъдат публикувани в информационната система след 01.12.2013 г., с цел разделяне на отчетните документи за втората и третата година от изпълнението на проекта.
 

3.11.2013 - В информационната система вече е достъпен за работа модулът за ученици и присъствия за учебната 2013/2014 г.

28.10.2013г. Уважаеми колеги, със  Заповед № РД09-1525 от 28.10.2013 г.  е утвърден Списък на училищата и разпределение на средствата по училища, включени в проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” - Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) за учебната 2013-2014 година.

28.10.2013г. Уважаеми колеги, със Заповед № РД09-1501/24.10.2013 г. на министъра на образованието и науката е изменена Инструкцията за изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” - Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ).

27.09.2013г. Уважаеми колеги,

Предстои обновяване на базата данни на информационната система за учебната 2013/2014 г. В момента можете да попълвате заявки за ИИД за учебната 2013/2014 г. , а данните от миналата учебна година ще бъдат архивирани и достъпни само за справки, затова моля не въвеждайте нови ученици и учители и не изтривайте старите. От 01.10.2013 г. ще бъдат активни всички модули на системата за 2013/2014 г. с изключение на модул "Ученици".  Това означава че от 01.10.2013 г. можете да въвеждате групите, графиците,  да отчитате отработени часове и да генерирате отчетни доклади. Модулът за фактури и възнаграждения е активен и в момента и отчитането и верифицирането на разходите работи независимо от учебната година.  Тъй като данните за учениците ще бъдат достъпни след като всички училища изпратят своите данни по списък образец 1 и в МОН се получи обединена база, дотогава този модул и модул "Присъствия" няма да бъде активен, а генерирането на дневниците през системата няма да съдържа списъци на учениците - тези списъци на този етап следва да направите извън системата. Очаквания срок за получаване от ЦИОО на обединена и изчистена от грешки база данни и въвеждането на тази база в информационната система на проекта е до края на м.октомври 2013 г. Във връзка с това е променен  графикът за предстоящите дейности по проект УСПЕХ, свързани с началото на проектната дейност за учебната 2013/2014 г.

24.09.2013г. Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че меню „Заявка за ИИД 2013/2014“ е активно и могат да бъдат попълвани необходимите данни.
Предстои обновяване на базата данни на информационната система за учебната 2013/2014 г. В момента в системата са налични данните от миналата 2012/2013 г., които ще бъдат архивирани и достъпни само за справки, затова моля не въвеждайте нови ученици, групи и графици и не изтривайте старите! Данните за учениците ще бъдат достъпни след като всички училища изпратят своите данни по списък образец 1 и в МОН се получи обединена база. Очаквайте допълнителна информация.

28.08.2013 Уважаеми счетоводители,

Обръщаме внимание, че от 31.07.2013 г. в модула за отчетни и платежни документи за възнаграждения, при въвеждане на сумите на документите е добавено допълнително поле за сумата, която се отнася за счетоводителя и техническия сътрудник. За съжаление част от училищата не са спазили това условие и не са посочили тази сума. Това е сериозен проблем, тъй като при подаване на междинните отчети към МЗ, разхода за счетоводителя/техническия сътрудник е в отделен раздел, а не е при разходите за ръководителите и директорите. Неразделянето на разходите може да доведе до подаване на грешни данни в отчета и неверифициране на разходите до коригиране на грешките. Проблемът е съпоставим по значение както например разделянето на ДДС при сумите по фактурите.
Моля, всички училища, които не са въвели коректно данните за счетоводител (само за документите невлезли в отчет) да го направят най-късно до 29.08.2013 г., тъй като предстои потвърждаване на разходите и подаване на следващ междинен отчет.
Сумата за счетоводителя/техническия сътрудник трябва да бъде попълнена при въвеждането на ведомостта, общото платежно, платежните за осигуровки/декларацията за поетия трансфер и при индивидуалните документи на счетоводителя/техническия сътрудник .

19.08.2013г. Уважаеми колеги, в раздел документи е публикуван графикът за предстоящите дейности по проект УСПЕХ, свързани с началото на проектната дейност за учебната 2013/2014 г.

13.02.2013 Уважаеми колеги, във връзка с множеството запитвания, отправени към екипа за управление на проекта, Ви уведомяваме, че подновяването на абонамента на електронните подписи ще бъде извършено от и за сметка на проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ), по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

08.02.2013 Уважаеми колеги,
В служебния модул на системата е публикувана информация, касаеща всички новоназначени директори и/или счетоводители, както и директорите и счетоводителите на тези училища, които за първа година са включени в проекта.

28.01.2013
Уважаеми колеги,
В информационната система на проекта е достъпен модул "Отчитане по други проекти", който се попълва само от лицата, които работят и по други проекти на ОП РЧР освен проект УСПЕХ.

08.01.2013
Уважаеми колеги,
Моля в срок до 20.01.2013 година включително да публикувате в модул „Анкети” попълнените анкетни карти на участниците в проекта през учебната 2011/2012 година, включително и на напусналите училището ученици .

08.01.2013
Уважаеми колеги,
Галерията е достъпна за публикуване на снимки от ИИД за учебната 2012/2013 г.


17.12.2012 г. Във връзка с поставени въпроси от страна на училищата Ви уведомяваме, че средствата, преведени от МОМН по бюджетните банкови сметки 7304 на общинските училища като крайни бенефициенти по проекти на ОП „Развитие на човешките ресурси“ не попадат в обхвата на изискването на т. 39 от ДДС № 11/2012 г. и не подлежат на възстановяване по реда и в сроковете, които са визирани в тази разпоредба. Средствата по Проект BG 051РО001 – 4.2.05.001 „Да направим училището привлекателно за младите хора“ –  “Училище за себеутвърждаване и подготовка за европейски хоризонти (УСПЕХ)“ се отчитат по §§ 88-03 от ЕБК, доколкото същите са постъпили и с тях се извършват разплащания чрез бюджетната сметка 7304, вместо директни постъпления и плащания по/от наличната извънбюджетна сметка 7443.

10.12.2012 г. Уважаеми колеги, във връзка с множество запитвания към екипа за управление по проекта и проведена среща с Договарящ орган (ДО) и Управляващ орган (УО) Ви уведомяваме, че получихме уверение от УО (Министерството на труда и социалната политика), че през месец януари ще бъдат получени средства по проект УСПЕХ.

13.11.2012г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТА за учебната 2012/2013 год. вече може да разпределите в модул План-бюджет в системата.
Уведомяваме Ви, че може да извършвате плащания за втората година, като платежните документи трябва да са с дата след 15.10.2012 год. Остатъкът от средствата от първата година може да използвате като авансови средства за новата учебна година. Отчетните документи за плащанията за първата година (отнасящи се за периода 01.02.2012 г. – 31.08.2012 г.) се въвеждат в системата до м. септември вкл. В м.октомври се въвеждат само плащания за втората година.
 

12.11.2012г. Уважаеми колеги, със Заповед № РД09-1727/07.11.2012 г. на министъра на образованието, младежта и наукате е изменена Инструкцията по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”- Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) за учебната 2012-1013 г.

09.11.2012 г.Уважаеми колеги, в модула „Служебни съобщения” (в профил на директор) е качена нова информация.

30.10.2012 г. До директорите на училища:  Уважаеми колеги,

Моля да използвате Приложение № 20, актуализирано на 30.10.2012 г., при изготвянето на бюджетите си по проект УСПЕХ за учебната 2012/2013 година.

26.10.2012 г. Уважаеми колеги,
Напомняме Ви, че всички плащания за извършените разходи през първата година на проекта трябва да бъдат извършени до 31.10.2012 г. Всички документи следва да бъдат качени в информационната система в срок до 05.11.2012 год.


25.10.2012г. Уважаеми колеги, получените средства през м. октомври са междинно/окончателно плащане за покриване на извършени разходи от бюджета на училищата по проекта за учебната 2011/2012 г. От системата може да изтеглите писмо с размера на получения трансфер. Неизразходваните средства от училищата, чиито окончателен размер ще бъде определен след изготвяне на финалния годишен отчет ще останат в училищата като част от полагащите им се средства по бюджетите им за втората година от изпълнението на проекта.

15.10.2012 г. Уважаеми колеги, със Заповед № РД09-1577 от 12.10.2012 г. е утвърден Списък на училищата, включени в проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”- Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) за учебната 2012-1013 г. и Приложение съгласно текста на заповедта.

04.10.2012г. Във връзка с писмо № 9105-273/01.10.2012 г., моля да имате предвид следното:
Актуализирането на бюджетите се отнася за следните случаи:
    1. Когато не са разпределени всички полагащи се средства по бюджета на проекта
напр. плановият размер на средствата по проекта е 20 000 лв., но по елементи на
разходите са разпределени 17 000 лв.
    2. Когато отчетеният размер на разходите надвишава планираният им размер
В този случай следва да се актуализира плана, тъй като не може да бъде по-малък от отчета.
Актуализацията по план се извършва в рамките на определеният относителен дял на съответния вид разход
в структурата на разходите – напр. за възнаграждения на ръководителите на ИИД - не повече от 53%.

Допълнителни указания тук...

03.10.2012 г. Направен е нов импорт в системата на проекта от подадените в Админ данни до 2.10.2012.

29.09.2012г. Със заповед №РД09-1477 от 28.09.2012 г. е утвърдена  Инструкция за изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”- Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) .

28.09.2012г. Данните на учениците са актуализирани отново с подадените в Админ до 28.09.2012 13 ч.

28.09.2012г.  Актуализирана е секция "Въпроси и отговори" на сайта. Моля, преди да зададете въпрос проверете за публикуван отговор.

25.09.2012г.

     Уважаеми колеги, във връзка с актуализиране на информацията за учениците с началото на новата учебна година, Ви уведомяваме, че данните от регистъра Админ ще бъдат импортирани в системата на проекта към 25.09.2012 г. Ново: Данните на учениците са актуализирани от Админ към 25.09.2012 16 ч. Ако имате други корекции ги отразете ръчно в системата на проекта.

    ● Удължава се срокът за подаване на необходимите документи от училищата за участие в проект  УСПЕХ  ( Приложение №3 - за училището и Приложение № 2 - за отделните групи) до 29.09.2012 г.

   ●  Изменени текстове в Инструкцията

   ● Уважаеми колеги, секция „Въпроси и отговори” е обновена. Добавени са често задавани въпроси, свързани с началото на дейностите по проекта през новата учебна година.

19.09.2012 г. Уважаеми колеги, в информационната система е актуализиран модулът за подаване на заявки за включване в проекта за учебната 2012-2013 г. Заявлението съдържа 1.Данни за училището и 2. Данни за извънкласните дейности, които се генерират в PDF заявление (Приложение 3). След въвеждане на заявлението е необходимо да се въведе тематичното разпределение от модул "Графици". Модул "Ученици" ще бъде достъпен за работа от утре, 20.09.2012 г., и ще позволява да се посочат учениците, които ще участват в съответна ИИД.

19.09.2012  Най-често допусканите грешки, водещи до неверификация на разходи

13.09.2012 Уважаеми колеги, във връзка с актуализиране на информацията за учениците с началото на новата учебна година и подаването на формуляри за кандидатстване по проекта, моля да имате предвид, че до 15.09.2012 г. в информационната система на проекта ще бъдат достъпни данните за учениците и другите модули, свързани с тях (групи, разписание, присъствия, графици, отчети на учители) от учебната 2011-2012 г., а от 17.09.2012 г. системата ще бъде актуализирана за работа с новата учебна 2012-2013 г., като се предвижда възможно най-скоро, след като подадете данните към регистъра Админ, същите да се импортират в системата на проекта. След преминаване в новия период, данните за ученици, групи, разписание, присъствия, галерии и др. от миналата учебна година ще бъдат архивирани и достъпни само за справки - няма да има възможност за корекция на архивирани данни. Отчетните модули ще останат достъпни без разделяне на периоди.

31.08.2012 Със Заповед № РД 09-1346 от 30.08.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката е изменена Инструкцията за изпълнение на дейностите по проект УСПЕХ, утвърдена със заповед № РД 09-95 от 21.01.2012 г., като срокът за годишното финансово и техническо отчитане на дейностите по проекта за учебната 2011 – 2012 г. се удължава до 31.10.2012 г.

24.08.2012  Предстоящи дейности по проект УСПЕХ, свързани с началото на проектната дейност за учебната 2012/2013 година

21.08.2012 г. Уважаеми колеги, във връзка с годишното финансово отчитане на дейностите по проекта, моля в срок до 5 септември 2012 год., училищата при които има недостиг на средства  /и от бюджета на училището/ за изплащане на възнаграждения до 31 август, да направят необходимите изчисления на възнагражденията през информационната система и да качат в системата генерираните ведомости. Платежните нареждания ще се качат допълнително при извършване на плащането. 

16.08.2012 г. Уважаеми колеги, в секция "Документи" е качена бланка за обобщения годишен доклад на директора. Попълненият доклад трябва да се качи сканиран в информационната система в модул "Отчетни документи", раздел "Други документи" до 04.09.2012 г.

31.07.2012г. Уважаеми колеги,
Съгласно чл. 2, ал. 11 от Инструкцията, трябва да качите до 05.08.2012 г. всички данни и документи за предходния месец, както и корекцията на върнатите от РИО, МОМН и МЗ документи за месеците февруари,март и април. Уведомяваме Ви, че на 06.08.2012 г. системата ще бъде заключена и няма да имате възможност да добавяте, изтривате или коригирате документи.
 

30.07.2012 г. Уважаеми колеги, поради често задавани въпроси във връзка с работата с отчетните модули на информационната система, Ви уведомяваме че в рубриката "Въпроси и отговори" на сайта се публикуват актуалните въпроси и отговори на казуси, които възникват в процеса на работа.

Важно съобщение.  Уважаеми колеги, съгласно изискванията за верифициране на документите от  Междинното звено (ГД СФМОП), е необходимо информацията от присъствените дневници да бъде потвърдена с електронен подпис. За целта в модул „Графици” се избират от падащите менюта наименованието на съответната ИИД и името на ръководителя, след това чрез бутона „Валидиране на информацията от дневника на ИИД от директора" се генерира присъствения дневник, който трябва да бъде подписан чрез натискане на бутона „Потвърждавам информацията в дневника със своя електронен подпис” (За разяснения вижте тук ).  Срокът за потвърждаване на присъствените дневници в системата е 25.07.2012 г.

25.07.2012  Съобщение до директори и счетоводители, които все още нямат издадени електронни подписи

19.07.2012 г. Във връзка с изискванията за техническа верификация е необходимо да качите в системата Графика на обществените поръчки. За целта от модул „Отчетни документи”, избирате „Други документи” и от падащото меню избирате „График на обществените поръчки”. Документите трябва да бъдат в PDF формат, сканирани с печат на училището и подпис на директора.

19.07.2012 г. Уважаеми колеги, информираме Ви, че вече е активна формата за отчитане на часовете на директор и асистент оперативно изпълнение. За целта в модула Отчитане на директор и асистент оперативно изпълнение избирате от падащото меню името на директора или асистента и посочвате деня на отчитане. От падащото меню избирате вида на извършената дейност и след това посочвате реално отработените часове. С помощта на бутона  Добави" се записва въведената информация.

09.07.2012 г. За да се извърши верифициране на Вашите разходи за работна заплата по проекта УСПЕХ е необходимо да качите в системата училищните Вътрешни правила за работната заплата - за разяснения вижте тук

Във връзка с използването на квалифицирани електронни подписи за вход и подписване в информационната система на проекта, моля всички директори и счетоводители да инсталират на компютрите си получените КЕП по проекта, като следват инструкциите от сайта http://www.b-trust.org/?p=sup и направят тест за потвърждение.

Работа със софтуер за подписване на файлове DSTool версия 2.0 и ComboLite , необходими за подписване и записване на CD на документацията за проведени тръжни процедури, съгласно писмо 9105-191 от 10.07.2012 г.22.06.2012 - Уважаеми колеги, Вече имате възможност да качите в сайта на проекта вашите снимки от проведените ИИД и представителни изяви. За целта след вход в информационната система е достъпно меню Галерия, а всеки ръководител на ИИД може да качва снимки за дейностите, които ръководи. Необходимо е да бъдат качени минимум по две снимки от всяка ИИД, като снимките трябва да отговарят на изискванията за визуализация.

08.06.2012 -
Пропуски и грешки при попълване на отчетните документи

18.05.2012 -  Уважаеми колеги, във връзка с изискванията за техническа верификация по Проект „УСПЕХ“  е необходимо за всеки ученик - участник в ИИД да бъде попълнена и подписана от родител Анкетна карта на ученика (Приложение №8). Анкетната карта може да бъде изтеглена от секция Документи.

07.05.2012 - Стартира проверката на документите по проект УСПЕХ
Проверката на документите се осъществява от регионалните организатори, които работят в системата със собствен акаунт. Потвърждават се документите, само за които всички свързани документи са налични - за възнаграждения (платежно, договор, отчет часове, справка изчислено възнагр., ведомост), при фактури - има ли и платежен документ, протоколи. Проверяват се правилни ли са сумите по документа, които са въведени и засичат ли се с изчислените/въведените през системата. Ако не се засичат - какво е обяснението за това, отбелязан ли е частичния разход по проекта върху платежния документ, има ли други документи, които трябва да се качат за да се оправдае сумата, както и дали са качени документите в правилните раздели. Статусът на документите се вижда от профила на училищата. Документите, които са върнати за корекция са оцветени в червено и имат посочени причина, дата и проверяващ. Върнатите документи могат да се изтриват, за да се качат коригирани, а потвърдените са заключени. Потвърждаването от РИО ще е възможно до 20.05.2012 г. като в този период училищата могат да качват и да коригират документите.

26.04.2012 - Ръководство за отчитане на разходите на училищата

 

   


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"