Обща информация за проекта

Чл.1. (1) Инструкцията определя правилата за изпълнението на дейностите по проекта BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”.

(2) Конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година, е Министерството на образованието, младежта и науката.

Чл.2. (1) МОМН, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” (ДОПР) изпълнява, управлява, организира и контролира дейностите по проект: BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”

 (2) Цялата кореспонденция, свързана с инструкцията, трябва да бъде в писмена форма, да съдържа регистрационния номер и наименованието на Проекта, и да се адресира до директора на дирекция ДОПР.


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"