ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ

Чл. 27. За всички отчетни и официални документи, свързани с проекта BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”, се използват бланки, разработени в съответствие с изискванията за визуализация - Приложения №15.

Чл. 28
. В училището задължително се поставя на видно място информационно табло, което остава  до шест месеца след приключването на проекта;

Чл. 29.
В случай че се организира събитие/мероприятие, свързанo с изпълнението на проектa, следва изрично да се оповести, че съответният проект се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използват логото на ЕС и логото на ОП РЧР. Оповестяването може да се извърши и чрез поставяне на банери в залите или на местата, където ще бъде проведено мероприятието.

Чл. 30.
(1) Интервюта, публикуване на статии и други публични изяви, свързани с проекта BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”, задължително  се съгласуват с координатора  по  дейностите по информация и публичност от ЕУП.
(2) При публикации в местните медии с информация за проекта следва да се изпраща сканирано копие на статията или линк към репортажа на имейл uspeh@mon.bg.

Чл. 31
. Отчитането на ИИД и всякакви мероприятия, свързани с проекта BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” , се извършва чрез попълнените отчетни документи и чрез най-малко две снимки или филм за всяка ИИД. Снимките следва да бъдат направени с цифров фотоапарат и да се вижда банера или информационната табела на проекта.

Чл. 32.
Неспазването на описаните в  раздел VІ общи изисквания за информиране и публичност  води до непризнаване на направените  разходи по проекта.


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"