Извънкласните и извънучилищни дейности по проекта „Да направим училището привлекателно за младите хора”:

1. Не се финансират от бюджета на училището.
2. Не дублират учебното съдържание за съответен клас по съответен учебен предмет.

(2) ИИД включват дейности:
- провеждани през учебно време, в това число събота и неделя;
- провеждани през ваканциите.

(3) Тематичните направления в едно училище трябва да обхващат различни области на ИИД. Не се допуска наличие на повече от 25% ИИД от една област от посочените в Приложение № 1.

(4) Заниманията могат да бъдат организирани със седмичен хорариум и/или на модулен принцип.

(5) Продължителността на един час занятие по ИИД е 45 минути. В един ден могат да се провеждат от 1 до 4 часа по една ИИД.

(6) За провеждане на ИИД ръководителят разработва тематично разпределение за 68 часа за учебната година, от които 60 часа са за занятия, а 8 часа са за представителни изяви (2 пъти по 4 часа).
1. Тематичното разпределение е част от данните за групата ИИД и от дневника - Приложение № 2, Приложение № 6, и съдържа информация за:
- темите;
- времевия график – дата, място на провеждане, брой часове, начален час.
2. Представителните изяви се организират, както следва:
- първата представителна изява се организира по преценка на учителя/ръководителя като междинна изява на дейността на групата;
- втората представителна изява се организира след приключване на дейността на групата.
- представителните изяви за ИИД са част от публичните дейности, които се заплануват в Приложение № 2а.

(7) Тематичното разпределение се изготвя в два екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в комплекта от документи по проекта в училището, а вторият се изпраща в РИО с пакета от документи за участие на училището в проекта.

(8) Тематичните разпределения се утвърждават от директора след установяване на съответствието им с изискванията по ал. 3, ал. 5, ал. 6.

(9) При организацията, провеждането и отчитането на ИИД по проекта „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” се спазват и всички останали изисквания, произтичащи от нормативната уредба в системата на средното образование.

(10) ИИД се отчитат съгласно Приложение № 17.


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"