ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ

Чл. 7. (1) Целевата група включва ученици от държавни и общински училища, включително и ученици с идентифицирана нужда от подкрепа, и ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие.
(2) Ученици с идентифицирани нужди от подкрепа са ученици, които през предходната учебна година са: с над 10 неизвинени отсъствия, с над 100 извинени отсъствия; наказани и за агресивно поведение; с поправителен изпит.
(3) В целевата група не се включват ученици от средищните училища.
(4) Минималният брой участници в една група за ИИД е 6 ученици, а максималният – до 15 участващи .
(5) Групите могат да бъдат сформирани и като сборни с ученици от различни класове.
(6) В случай че през учебната година ученик отпадне от групата по ИИД, групата може да се допълни с нов ученик, който не е включен в друга форма по ИИД в същото училище.
(7) Извинителните бележки на учениците за допуснатите отсъствия, издадени от медицински органи, се копират върху бланка, разработена в съответствие с изискванията с оригиналните лого и слоган и се съхраняват в документацията на групата ( Приложение № 15).

Чл. 8.
Министърът на образованието, младежта и науката утвърждава със заповед училищата, които участват в проекта за съответната учебна година..

Чл. 9.
(1) Директорът на училището организира, координира и контролира подготовката, организацията, изпълнението, резултатите и своевременното отчитане на дейностите по проекта „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” за съответното училище.
(2) Директорът има следните задължения:
1. Предоставя информация на Педагогическия съвет (ПС) относно изискванията, дейностите, условията и отчетността при изпълнението на проекта.
2. Предлага на ПС тригодишна програма за развитието на ИИД в училището, съобразно потребностите на учениците. Програмата се актуализира ежегодно.
3. Представя на ПС постъпилите предложения от ръководителите на ИИД с тематични разпределения.
4. Включва приоритетно в групите ученици с идентифицирани нужди от подкрепа.
5. Заверява списък на учениците, включени във всяка една форма на ИИД.
6. Утвърждава тематичните разпределения за ИИД.
7. Издава заповед, с която определя областите, формите, тематичните разпределения за ИИД, ръководителите на групите и времевия график (ден от седмица, място на провеждане, продължителност – брой часове, начален час).
8. Сключва договори с ръководителите на ИИД – външни за училището лица и с асистент оперативно изпълнение на проекта. За ръководителите на ИИД -. учители от съответното училище издава заповед (Приложение № 18)
9. Приема протоколи и отчети от ръководителите на групи за извършената работа и от асистент оперативно изпълнение на проекта.
10. До 5 число на всеки месец попълва всички данни за предходния месец в електронната система на проекта.
11. Контролира дейността на групите и отразява констатациите си в Дневника на групата по ИИД по отношение на:
- посещаемост на учениците;
- спазване на графика за провеждане на занятията;
- спазване на тематичното разпределение.
12. Осигурява безопасни условия за обучение, възпитание и труд при провеждането на дейностите по проекта.
13. Съдейства на компетентните органи за мониторинг, отчет и оценка на проекта.
14. Планира разходването на средствата съгласно чл. 15, ал. 2 от Инструкцията.
15. Съблюдава допустимостта на разходите, предоставени за дейностите по проекта, съгласно изискванията на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и
Националното и европейското законодателство.
16. Спазва изискванията за информиране и публичност на дейностите.
17. Отговаря за провеждане на процедурите за доставка на стоки/външни услуги за нуждите на проекта.
(3) Директорът отговаря за правилното водене и съхраняване на проектната документация в училище:

 • заявления за участие на училището - Приложение № 3;
 • данни за групата по ИИД в училището – Приложение №2;
 • заверени, прономеровани и прошнуровани дневници на групите - Приложение №6;
 • отчети на ръководителите на ИИД –Приложение №17;
 • нагледни материали, свързани с дейността на групите – най-малко два броя снимки за всяка една ИИД, презентации, макети, рисунки;
 • заявления за участие от ученика и за съгласие от родителя - Приложение №4;
 • анкетна карта за ученика , която се попълва след приключване на формата по ИИД – Приложение № 8;
 • договори с ръководителите на групи – външни лица и с асистент оперативно изпълнение на проекта - Приложение № 9;
 • заповед за формите и учителите от съответното училище – ръководители на ИИД - Приложение №18;
 • декларация за взети часове по проекта УСПЕХ – за всяка учебна година
 • годишния план за разходване на средства по бюджета - Приложение № 20;
 • документацията по проекта в оригинал за срок от 3 години след приключване на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. В случаите, когато в изпълнение на нормативен акт или на друг документ се изисква по-дълъг срок, същият следва да се спазва.

(4) До 30 август директорът на училището попълва декларация за броя на учениците с повече от 25% отсъствия по неуважителни причини от заниманията в ИИД и я представя в РИО. РИО изпраща постъпилите декларации в МОМН.

Чл. 10
Педагогическият съвет:
1. Приема тригодишната програма за развитие на ИИД.
2. Определя формите на ИИД.
3. Взема решение за избор на учителите от училището – ръководители на ИИД.
4. Взема решение за избор на външните лица – ръководители на ИИД, предложени от директора.

Чл. 11
. (1) РИО извършва дейности по проекта, както следва:
1. Приема, регистрира, обобщава и съхранява заявленията за участие на училищата в Проекта, като проверява:
- изготвената тригодишна програма на училището за ИИД;
- данните за групите ИИД – списък на участниците, график на дейностите, тематично разпределение, общи данни за групата;
- заявленията за участие на училището.
2. Проверява, утвърждава, систематизира и обобщава информацията, постъпила от училищата чрез електронен модул – „Извънкласни и извънучилищни дейности”, ежемесечно до 15-то число за предходния месец.
3. Извършва вътрешен мониторинг за изпълнение на дейностите по проекта на ниво училище и отразява резултатите в протокол - Приложение № 14.
4. Дейностите по т. 3 включват: не по-малко от две проверки на място за учебна година във всяко училище, включено в проекта
(2) Началникът на РИО:
1. Определя със заповед експертите/лицата и задълженията им по изпълнение на проекта. За служители на РИО се прилагат разпоредбите на ПМС 330/2011 г. С външните за РИО лица сключва трудов/граждански договор.
2. Сключва допълнителен трудов договор или договор за услуга по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с директорите на общинските училища, включени в проекта.
3. Сключва договор за услуга по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с директорите на държавнитеучилища, включени в проекта.
4. В случаите, в които директорът на училището е ръководител на група за ИИД, утвърждава тематичното разпределение за ИИД на директора. В договорите по т. 2 и 3 се вписват правата и задълженията му и като ръководител на ИИД.
5. Приема извършеното с приемателно-предавателен протокол и одобрява персоналните отчетни доклади с отработените часове от служителите на РИО/външните лица, определени в ал. 2, т. 1. – Приложение № 10 а

Чл. 12.
Ръководителят/Екипът за управление на проекта организира, координира и извършва мониторинг и контрол на цялостния процес на изпълнение на дейностите.
(1) Ръководителят на проекта:

 • ръководи цялостния процес на изпълнение на проекта;
 • организира месечните срещи на екипа по проекта, дейностите по наблюдение и контрол;
 • набелязва корективни мерки при необходимост;
 • участва в тръжните процедури;
 • координира дейността на експертите по изготвяне на анализите и процедурите, участва в информационната кампания;
 • осъществява и поддържа връзки с регионалните инспекторати по образование (РИО), училищата, неправителствените организации и с медиите;
 • осъществява и поддържа връзки с Управляващия орган на ОПРЧР и др. отчита и информира за дейностите и резултатите по проекта МЗ, УО на ОП РЧР и всички заинтересовани институции, медии и общественост.

(2) Административният ръководител:

 • управлява екипа и отговаря за подписване на всички административни документи, вътрешната и външната за МОМН кореспонденция, свързана с проекта;
 • участва при разработване на методически и организационни указания за директорите на училища и учителите – ръководители на ИИД;
 • отговаря за воденето и съхранението на проектната документация и връзките с останалите звена в МОМН;
 • организира дейностите по проекта, информира целевата група за предстоящите дейности;
 • следи за обратната връзка;
 • отговаря за провеждането на тръжните процедури по проекта.

(3) Експертът – координатор по вътрешна оценка:

 • координира възлагането на задачите и тяхното изпълнение,
 • следи за обратната връзка и техническата документация;
 • приема изпълнението на дейностите, възлагани с тръжни процедури и съдейства методически за изпълнение на проекта.

Участва в:

 • разработването на инструкция по организацията и провеждането на ИИД;
 • разработването на методически насоки за ръководителите на формите и провеждането на ИИД;
 • координирането и инспектирането на проектните дейности по региони;
 • подпомагането на публичните дейности по проекта;
 • обучението на експертите от РИО и на директорите на училища;
 • мониторинга на дейностите по проекта.

(4) Експертът - стратегическо изпълнение и връзка с политиките на МОМН: Осъществява дейности, свързани:

 • с обобщаване на информацията по изпълнението на проектните дейности;
 • подпомага публичните дейности по проекта;
 • участва на експертно ниво в обучението на РИО и на директорите на училища; консултира участниците в проекта;
 • проучва европейските практики, свързани с ИИД;
 • координира и инспектира дейностите за областите София–град, София-област и Кюстендил,

(5) Координаторите по изпълнение:

 • координират дейностите на териториален принцип;
 • обобщават информацията и анализират дейностите и постигнатите резултати.

Координаторите изпълняват дейности, свързани:

 • с разработване на инструкция по организацията и провеждането на ИИД;
 • координиране и инспектиране на проектните дейности по региони;
 • обобщаване на информацията по изпълнението на проектните дейности;
 • обучение на експертно ниво на експерти от РИО и на директорите на училища; консултиране на участниците;
 • подпомагане на публичните дейности по проекта.

(6) Финансовите координатори:

 • ръководят финансовото изпълнение на проекта,
 • организират финансовото отчитане на средствата, подготвят искания за авансови и междинни плащания и изготвят междинен и финален финансов отчет;
 • участват във финансовото изпълнение на проекта, като проверяват и генерират необходимите документи от уеб-базирана информационна система на проекта за изготвяне и представяне на междинен и финален финансов отчет;
 • контролират изпълнението на дейностите по проекта.

(7) Техническите сътрудници:

 • подпомагат изпълнението, организацията и управлението на проектните дейности; извършват техническа обработка на информацията по изпълнението на дейностите;
 • осъществяват подготовката и провеждането на срещи на екипа;
 • обработват и предоставят на ръководителя и на координаторите служебната кореспонденция;
 • изготвят протоколи от проведените работни срещи;
 • водят и съхраняват документацията по проекта;
 • подпомагат членовете на екипа при изготвянето на междинните доклади;
 • поддържат и съхраняват досието на проекта съгласно указанията от Оперативното ръководство за изпълнение на проектите по ОП РЧР.

(8) Експертите за електронно управление и отчитане:

 • оказват съдействие при поддръжка и актуализиране на базите данни, при поддръжката и актуализирането на уеб-страницата на проекта.
 • Извършват актуализация и администриране на форума към уеб-страницата на проекта, публикуват отговори на въпроси на участници в проекта,
 • извършват поддръжка на секция „Често задавани въпроси“.

(9). Координаторът по дейностите за информация и публичност:

 • отговаря за дейности по визуализация и публичност, информационните и рекламните материали;
 • осъществява контакти с медиите и с неправителствения сектор.

(10). Регионалните методици – началниците на РИО, изпълняват функции, свързани:

 • с подготовката, организацията, провеждането и контрола на дейностите на територията на съответната област;
 • със съхранението на екземпляр от документацията на училищата;
 • със систематизирането и обобщаването на информацията от училищата (брой групи за всяко училище; брой включени ученици в групата и списък с имената на учениците, брой ученици от целевата група по проекта, брой подадени декларации за участие от учениците/родителите, данни за ръководителя на ИИД;
 • с проверка на тематичните разпределения, като се контролира в тях да не е включено дублиране на учебното съдържание за съответен клас по съответен учебен предмет, времевия график за провеждане на занятията за всяка група – ден от седмицата, начален час);
 • с изготвянето на становище за училищата, недопуснати за участие в проекта;
 • с извършването на мониторинг по изпълнение на дейностите по проекта на ниво училище и протоколиране на резултатите;
 • с организирането на дейностите по популяризиране на добрите практики на територията на региона;
 • с обобщаването на регионалната информация, свързана с крайния резултат, заложен в проектното предложение като акцент за обхвата на целевата група – ученици с риск от отпадане, ученици с прояви на агресия и/или насилие.

(11). Екипът за управление на проекта включва и външни експерти:
Външен юрист - методист на проекта:

 • подпомага и подготвя техническите спецификации към изпълнителите; анализира получените резултати;
 • провежда обучения във връзка с изпълнение и управление на проекта;
 • ръководи заседания на екипа, работните групи и междуведомствени срещи; изготвя междинните технически отчети;
 • спазва времевия график на изпълнение на дейностите;
 • подпомага методически останалата част от екипа при спазване изискванията в ръководството за изпълнение на проекти по ОП РЧР,
 • в разработването на вътрешната Инструкция за изпълнение на проекта и при приемане на заданията от външните изпълнители и дейността по вътрешен мониторинг и експертна координация на проекта.

2. Външен юрист - специалист обществени поръчки:

 • подпомага изготвянето на преписки, правни становища;
 • подпомага изготвянето на техническите отчети и провеждането на процесуални действия, свързани със спорове, възникнали казуси, съдебни процедури и дела; отговаря за подготовка на законосъобразното провеждане на обществените поръчки; подготвя документацията;
 • спазва графика на обществените поръчки и участието в провеждане на процедурите;
 • следи за законосъобразност на тръжната документация и на техническите задания в процедури по ЗОП към проекта, съдейства за организиране на процедурите по ЗОП за предоставяне на услуги по дейности от проекта, като следи за законосъобразното им протичане;
 • следи за законосъобразност и пълнота на отчетните документи за конкретните дейности по проекта и изготвя становища, ако е необходимо, във връзка със законосъобразното протичане на процеса по извършване и отчитане на дейностите по проекта;

3. Статистик:

 • подпомага ръководителя на проекта за координирано обобщаване и анализиране на информацията;
 • следи заложените индикатори и тяхното изпълнение, за степен на постигане на резултатите от дейностите по проекта;
 • участва в събирането и разработването на базата данни, нейното структуриране, поддръжка и актуализация за целите на проекта;
 • следи за статистическата обработка по зададени критерии и параметри, изготвянето на справки и обобщаването на информация за изпълнението на проекта; систематизира информацията за изпълнение на индикаторите, постигнатите цели и резултати по проекта и изготвя периодични справки;
 • участва в дейностите по контрола на изпълнението на проекта


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"