ІІІ. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОДОБРЕНИЕ

Чл. 13. (1) За участие в проекта училищата подават заявления - Приложение № 3.
(2) Заявленията се приемат с решение на Педагогическия съвет на училището в началото на всяка учебна година.
(3) Директорът на училището представя в РИО заявлението за участие, въведено в електронен модул – „Извънкласни и извънучилищни дейности” и заявление за участие на хартиен носител.
(4) Критериите за подбор на училища за включване в проекта са:
1. Училището попада в целевата група.
2. Включени са ученици с идентифицирани нужди от подкрепа.
3.Подадено заявление от директора, попълнено с всички реквизити – Приложение № 3 и данни за групите по ИИД – Приложение № 2.
4. Разработена/актуализирана тригодишна програма за развитието на ИИД в училището.

Чл. 14.
(1) РИО извършват проверка на заявленията от училищата относно коректното попълване на:
1. Заявление за участие на училището - Приложение №3.
2. Данни за групите по ИИД в училището – Приложение №2.
3. Тригодишната програма за развитието на ИИД в училището.
(2) Представя на ЕУП:
- обобщена информация за участващите по проекта училища за съответната учебна година - Приложение №13 на хартиен носител и Приложение № 13а на електронен носител;
- становище за недопуснатите кандидати.
(3) Ръководителят на ЕУП представя за утвърждаване от министъра на образованието, младежта и науката списък с включените в проекта училища.за съответната учебна година.


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"