ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 15 Министерството на образованието, младежта и науката отпуска средства на училищата на база брой ученици по одобрените заявления на училищата.

Чл. 16
(1) Годишният размер на средствата за един ученик се определя в зависимост от броя на учениците, включени в ИИД за всяка учебна година от изпълнението на проекта в рамките на утвърдения му бюджет.
(2) Размерът на средствата, предоставени на всяко училище, включва допустимите разходи по ПМС № 180/№27.07.2007 г. в следните размери:
а/ от 30% до 40% за материали, необходими за дейността на групата;
б/ до 3% за консумативи /хартия, тонери, дребни канцеларски материали/;
в/ до 8% за външни услуги във връзка с изпълняваните дейности като:
- транспорт;
- наем на помещения за представителни изяви на ИИД;
- посещения на културни, исторически, природонаучни, спортни обекти,
г/ до 5% за възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодател за организация на дейностите на ниво училище (за директор и за асистент оперативно изпълнение на проекта);
д/ до 53% - за възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодателя на лицата – ръководители на ИИД.
(3) При разходването на средствата по ал. 2, т. „а”, „б” и „в” при необходимост следва да се спазва ЗОП -Указания в Приложение № 11.

Чл. 17.
(1) Възнаграждения на ръководителите на ИИД в училищата се определят в размер до 12 лева за действително отработен час по ИИД, включващи осигуровките за сметка на осигуряваното лице. Конкретните размери на индивидуалните възнаграждения се определят във вътрешните правила за работната заплата.
(2) Възнагражденията на лицата, осъществяващи организацията на дейностите по проекта на ниво училище се определят в размер на 8.00 лв. на час за директор и 6.00 лв. за асистент оперативно изпълнение на проекта, включващи осигуровките за сметка на осигуряваното лице.
(3) Възнагражденията на експертите от РИО, които са в служебни правоотношения с МОМН и осъществяват организация на дейностите по проекта на ниво област, се определят съгласно ПМС № 330/2011 г., а за външни за РИО лица - по 6.00 лв. на час, включващи осигуровките за сметка на осигуряваното лице, при спазване на изискванията и праговете на ЗОП.

Чл. 18.
(1) Министерството на образованието, младежта и науката предоставя авансово средства на училищата, включени в проекта, и на РИО.
(2) Текущото финансиране на дейностите се осъществява след верифициране на разходите за съответния отчетен период.
(3) Средствата по ал. 1 и ал. 2 се предоставят по бюджетните сметки.
(4) Данни от разходнооправдателните документи или от документите с еквивалентна доказателствена стойност и сканирано копие се въвеждат до 5-то число на всеки месец за предходния месец в електронната система на проекта от училищата и РИО, на базата на които конкретният бенифициент (МОМН) изготвя междинни финансови отчети.
(5) Годишното финансово и техническо отчитане на изпълнението на дейностите по чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се извършва в срок до 31 август за съответната учебна година.

Чл. 19
. (1) При изпълнение на дейностите по проекта на основание ПМС № 228 от 28.07.2011 г. директорите на училищата прилагат изискванията на ЗОП за закупуване на материали и консумативи и за извършване на външни услуги съгласно чл. 16, ал. 2.
(2) За суми от 15000 до 60 000 лева, без ДДС поръчката се възлага чрез публична покана. (Събират се най-малко три оферти - Приложение № 11.)
(3) Когато сумата надвишава 60 000 лв. без ДДС, поръчката се възлага чрез провеждане на процедура по ЗОП.
(4) При изчисляване на прогнозната стойност на поръчката по ал. 2 и ал. 3 следва да се има предвид, че сумата включва всички средства от делегирания бюджет и бюджета на училището по проекта, предвидени за закупуване на сходни материали, консумативи и за извършване на еднотипни външни услуги.

Чл. 20
(1) Минималният брой участници в една група по ИИД е 6 ученици, а максималният - 15. Могат да съществуват групи с повече от 15 ученици, но за учениците, включени над максималния брой не се получава финансиране по проекта.
(2) Не се финансират разходи за ИИД, в които броят на учениците е под минималния по ал. 1 .
(3) Не се финансира участието на един и същ ученик в повече от една форма на ИИД.
(4) Не се финансират разходи за транспорт на пътуващите ръководители на ИИД.
(5) Не се финансират разходи за закупуване на дълготрайни материални активи (чл.50 от ЗКПО, ДВ, бр. 110 от 2007 г.).
(6) Не се финансират разходи за обзавеждане и оборудване.
(7) Разходите за участник с повече от 25% отсъствия по неуважителни причини от заниманията в ИИД не се верифицират.
(8) Дейностите по проекта се осъществяват само на територията на страната.

Чл. 21
. (1) Директорът на включеното в проекта училище издава заповед за ръководителите на ИИД - учители от съответното училище (Приложение № 18)
(2) Възложените по проекта часове за ИИД не могат да формират или допълват нормата за задължителна преподавателска работа.
(3) Директорът сключва трудов/граждански договор с външните лица – ръководители на ИИД - Приложение № 9.
(4) Изборът на ръководителите на ИИД - учители и външни лица - се извършва от ПС на база следните критерии:
1. Съответствие на предложеното тематично разпределение с тригодишната програма за развитие на ИИД.
2. Съответствие на предложеното тематично разпределение с областите на ИИД.
3. Доказателства за необходимата квалификация за провеждането на съответната ИИД.
4. Други.
(5). На основание издадената заповед по ал. 1 се определя възнаграждението на ръководителите на ИИД, изплащано на база отчетни форми за реално взети часове за предходното тримесечие.
(6) Директорът сключва договор и с асистент оперативно изпълнение на проекта, който извършва финансово-счетоводни дейности на ниво училище и/или дейности по техническата обработка и изготвяне на справки.

Чл. 22.
Разходите, извършени от училищата, са допустими, ако отговарят едновременно на следните условията:
1. Извършени са за дейности, единствено свързани с осигуряване на ИИД по проекта „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”.
2. Действително са извършени и платени само по банков път за периода,от утвърждаването на училищата със заповед на министъра до 30 август на съответната учебна година.
3. Извършени са срещу необходимите разходнооправдателни документи или документи с еквивалентна доказателствена стойност, за съхранението на които са спазени изискванията на чл. 13 от Постановление № 180 на Министерски съвет от 27 юли 2007 година за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 – 2013 година” (Обн., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г.).
4. Извършени са съгласно принципите за добро финансово управление, определени в чл. 27 и чл. 28 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 година, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 година на Съвета от 13 декември 2006 година.
5. Отразени са в счетоводната и данъчна документация на училището чрез отделни счетоводни аналитични партиди и могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека.
6. Съобразени са с изискванията на националното законодателство и настоящата инструкция.
7. Извършени са при спазване разпоредбите по ЗОП и Закона за предотвратяване на конфликт на интереси.

Чл. 23.
(1) Регионалните инспекторати по образованието получават и разходват средства за:
- възнаграждения и за осигурителни плащания за сметка на работодател на експертите/лицата, извършващи дейности по проекта – до 78 % от преведените им по проекта средства;
- консумативи за осъществяване на дейностите по проекта - до 8 % от преведените им по проекта средства;
- командировъчни разходи на експертите/лицата, участващи в изпълнението на дейностите по мониторинг на проекта - до 14 % от преведените им по проекта средства.
(2) Средствата по ал. 1 се формират на база брой сформирани и одобрени групи за ИИД в училищата от съответния регион.


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"