ОТЧЕТНОСТ

Чл. 24. Отчетността по проекта BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” се извършва съгласно правилата на националното законодателство, на Европейския социален фонд 2007 – 2013 и на Инструкцията.

Чл. 25.
(1) Отчетните форми за всички допустими дейности по проекта са неразделна част от тази Инструкция и са описани в приложенията към нея.
(2) Отчетните форми за техническо изпълнение са:
- данните за групата по ИИД в училището – Приложение № 2;
- дневниците на групите - Приложение № 6;
- ежемесечно попълвани в електронната система отчети, необходими за верифициране на разходите .
- декларацията за броя на учениците с повече от 25% отсъствия по неуважителни причини от заниманията в ИИД.
(3) Финансово-отчетните документи са:
- ежемесечно попълвани в електронната система отчети, необходими за верифициране на разходите;
- трудовите и гражданските договори;
- отчетите за извършена работа;
- фактурите, приемателно-предавателните протоколи, договорите и вътрешните документи за разпределение на материалите и консумативите в училище;
- план-сметките и договорите за външни услуги;
- платежните документи;
- ведомостите за работните заплати.
(4) За да бъдат верифицирани всички финансово-отчетни документи, следва да съдържат следния текст: „Разходът е за сметка на проект BG051PO001-4.2.05-0001”.
(5) Документите по ал.3 следва да се съставят и да отчитат само разходи, извършвани за дейностите по проекта.

Чл. 26.
(1) За нуждите на проекта функционира уеб-базирана информационна система, която обслужва всички страни, участващи пряко в процеса на изпълнение и управление на проекта.
(2) Информационната система се състои от различни модули, поддържащи регистри за техническото и финансовото изпълнение.
(3) Чрез създадените различни нива на достъп до информационната система е осигурена възможност за текущо администриране, наблюдение и контрол на реализиране на дейностите (от РИО и ЕУП).


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"