РЕЧНИК

Чл. 33. За нуждите на проекта се ползват следните определения, съкращения и понятия:
(1).1. Извънкласните и извънучилищните дейности (ИИД) са форма на организация и взаимодействие между дейността на ръководителя и учениците с цел осъществяване на конкретни задачи, свързани с удовлетворяване на интересите и творческите търсения на учениците извън държавните образователни изисквания за учебно съдържание. ИИД се осъществяват на доброволен принцип със съгласието на родителите.
Дейностите, които се провеждат в учебно време (включително събота и неделя ), са определени като Дейност 2.
Дейностите, провеждани само през ваканциите, са определени като Дейност 3.

2. „Преждевременно напускане на училище“ е напускане на системата на средното образование от ученици в задължителна училищна възраст.
3. „Агресията” е поведение, насочено към нанасяне на вреда на другия или на себе си.
4. „Представителни изяви” – представяне постиженията от дейността на групата по ИИД пред родителска и друга аудитория, включително подготовката и организацията на изявите.

(2). В настоящата инструкция се използват следните съкращения:
1. УО - Управляващ орган.
2. ЗОП - Закон за обществените поръчки.
3. МОМН - Министерство на образованието, младежта и науката.
4. ЕК – Европейска комисия.
5. ЕСФ – Европейски социален фонд.
6. ОП РЧР – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
7. ЕУП – Екип за управление на проекта.

(3) Използвани понятия:
1. „Конкретен бенефициент на безвъзмездната помощ” е организация, институция, административна или друга подобна структура, индивидуално посочена в оперативната програма или в документ, одобрен от комитета за наблюдение като единствен субект, който може да изготви проектно предложение и да получи безвъзмездна помощ за определена дейност, или която е определена със закон или подзаконов нормативен акт като правоприемник на такава структура, отговорна за изпълнението на конкретната дейност, и е допустим бенефициент по оперативната програма. Конкретен бенефициент по проекта е Министерство на образованието, младежта и науката.
2. „Нередност” – всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет.
3. „Управляващ орган” – структурата, определена да осъществява функцията по управлението на Оперативната програма и отговорна за нейното ефективно, ефикасно и законосъобразно изпълнение.
4. „Верифициране” – удостоверяване. Това е процес на проверка за съответствие и допустимост на дейности и на разходи при изпълнение на проекта. Включва административен, финансов, технически и физически контрол на документите и дейностите по проекта.
5. „Седмичен хорариум” – общият брой часове за ИИД е разпределен в определени дни и часове от седмицата (в това число събота и неделя)
6. „Модулен принцип” – общият брой часове по ИИД е разпределен на блокове часове за определени периоди от време
7. „Смесен тип” – общият брой часове за ИИД е разпределен както по време на учебните седмици, така и по време на ваканциите


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"