ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОПЪЛВАНЕ

ИНСТРУКЦИЯ на проект „Да направим училището привлекателно за младите хора (УСПЕХ)” (25.11.2014)

Заповед № РД 09-1779 от 12.11.2014 г. за утвърждаване на списъка с одобрените училища за участие по проект УСПЕХ за учебната 2014-2015 г. Приложение

Предстоящи дейности по проект УСПЕХ, свързани с началото на проектната дейност за учебната 2014/2015 година  ново (23.09.2014)

Списък с наименования на реализирани ИИД по проекта УСПЕХ през учебната 2013-2014 година 

Hай-често допусканите грешки, водещи до неверификация на разходи (19.09.2012)

Предстоящи дейности по проект УСПЕХ, свързани с началото на проектната дейност за учебната 2013/2014 година  (27.09.2013)

Списък с наименования на реализирани ИИД по проекта УСПЕХ през учебната 2012-2013 година

Декларация относно регистрация по ЗДДС

Списък с наименования на реализирани ИИД по проекта УСПЕХ през учебната 2011-2012 година

Валидиране на присъствените дневници по проект УСПЕХ от директора чрез квалифициран електронен подпис(обн. 19.07.2012)

Списък документи и полета за проверка от РИО(обн. 14.05.2012)

Ръководство за отчитане на разходите на училищата - 26.04.2012

Писмо № 9106-8/24.04.2012 г. на МОМН относно предоставения трансфер (изтегля се от служебния модул на информационната система)

Декларация за начислените и включените в отчета за касовото изпълнение трансфери за осигурителни вноски (21.04.2012)

График ЗОП след 26.02.2012

Обобщена справка по области за включените училища по проект УСПЕХ (12.12.2012)

Приложение №1 ОБЛАСТИ НА ИЗВЪНКЛАСНА И ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Приложение №2 Данни за групата за извънкласна и извънучилищна дейност по проект УСПЕХ

Приложение №3 Заявление за участие в УСПЕХ от директора (28.09.2012)

Приложение №4 Заявление за участие в УСПЕХ от ученика и съгласие на родителя(28.09.2012)

Приложение №6 Дневник за работата на групата ИИД

Приложение №7 Обобщен годишен доклад на директора   (28.09.2012)

Приложение №8 Анкетна карта на ученика (10.05.2013)

Приложение №9 Примерен граждански договор

Приложение №10а Отчетен доклад от физическо лице, наето на граждански договор/трудов договор

Приложение №11 Указания за възлагане на обществени поръчки прилагани на ниво училище - Приложение №11.1, Приложение №11.2, Приложение №11.а, и Приложение №11.б.

Приложение №13 Справка за одобрените училища от РИО - 2012/2013. (30.09.2012)

Приложение №13а Справка за одобрените училища от РИО - 2013/2014. (30.09.2013)

Приложение №14 Протокол за мониторингово посещение (25.4.2012)

Приложение №15 Официална бланка по проекта

Приложение №17 Отчетен доклад от физическо лице, наето на граждански договор/трудов договор (3.2.2012)

Приложение №18 Заповед за определяне на ИИД (28.09.2012)

Приложение №20 Годишен план за разходване на средствата по бюджета (30.10.2012)

Лого на проекта във векторен формат (PDF)

УКАЗАНИЕ за работа с уеб-базираната информационната система по проект „Да напрвим училището привлекателно за младите хора”. (актуализирано на 09.01.2013 г.)


ДОБРИ ПРАКТИКИ

Заявка материали от ръководителите на ИИД

Длъжностна характеристика на ръководител ИИД

Правила за работа по проекта УСПЕХ в 106 ОУ-София


АРХИВ

Заповед от 21.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката, за утвърждаване на инструкцията

Заповед от 30.01.2012 г. за утвърждаване на списъка с одобрените училища за участие по проект УСПЕХ за учебната 2011-2012 г. Приложение

 


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"