ФОРМИРАНЕ НА ГРУПИ

Въпрос: Възможно ли е в една група да участват ученици от различна възрастова група /напр. 9,10 клас/?
Отговор: ДА, може!

Въпрос: Кои деца могат да се включат в ИИД?
Отговор: Целевата група включва ученици от държавни и общински училища, включително и ученици с идентифицирана нужда подкрепа и ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие. Ученици с идентифицирани нужди от подкрепа са ученици, които през предходната учебна година са: с над 10 неизвинени отсъствия, с над 100 извинени отсъствия; наказани и за агресивно поведение; с поправителен изпит. В целевата група не се включват ученици от средищните училища.

Въпрос: Колко е минималният брой участници в една група?
Отговор: Минималният брой участници в една група за ИИД е 6 ученици, а максималният – 15.

Въпрос: Може ли да има две групи с еднакви дейности?
Отговор: Да. Следва да се спази изискването да няма повече от 25%  ИИД от една област от посочените тематични направления.

Въпрос: Как ще се формират групите по спорт?
Отговор: От 6 до 15 деца в група.

Въпрос: Колко процента от учениците от едно училище могат да участват?
Отговор: Няма ограничение.

Въпрос: Как да се прави промяна при напускане на ученик?
Отговор: В случай, че през учебната година ученик отпадне от групата по ИИД, групата може да се допълни с нов ученик, който не е включен в друга форма по ИИД в същото училище.

Въпрос: Може ли един ученик да участва в повече от една група?
Отговор: Може, но е извън списъка на основните участници и не се финансира допълнително.

Въпрос: Може ли да има заменяемост на учениците?
Отговор: В случай, че през учебната година ученик отпадне от групата по ИИД, групата може да се допълни с нов ученик, който не е включен в друга форма по ИИД в същото училище.

Въпрос: Възможно ли е да организираме лагер-школи през ваканциите, например по математика?
Отговор: Да, до 4 часа на ден.

Въпрос: В лагерите по примерните дейности 2 и 3 могат ли да се дублират участниците в тях с част от участниците в ИИД провеждани през учебната година?
Отговор: Не.

Въпрос: Има ли условие за възрастова граница на ученици, сформиращи групи по проекта?
Отговор: Не. Могат да участват всички ученици от 1 до 12 клас.

Въпрос: Възможно ли е да има две групи с едно и също тематично направление "Еко разходки - запознаване с природата", но с различни преподаватели (и разбира се с различни участници в групите)?
Отговор: Да, възможно е да има няколко групи в едно и също направление, но с различни преподаватели и с различни участници. Следва да се спази изискването да няма повече от 25%  ИИД от една област от посочените тематични направления.


Въпрос: След изтичане на учебната годината може ли да се промени състава на групата?
Отговор: Всяка учебна година ще се сформират нови групи, което означава че съставът ще е различен.
 

Въпрос: Може ли учениците, които са на целодневна организация на обучение да бъдат включени към дейност 2 по проекта?
Отговор: Могат след приключване на учебния ден, във ваканционни и почивни дни.


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"