УЧИТЕЛИ / РЪКОВОДИТЕЛИ

Въпрос: Може ли лекторът да избере дейност, която да съвпада с неговата преподавателска област?
Отговор: ДА, необходимо е ръководителят да предложи учебна програма за ИИД, която да е одобрена от педагогическия съвет и да не повтаря учебното съдържание по учебния предмет за съответния клас/класове. Възможно е да има и преподаватели, които водят ИИД, несвързани с учебния предмет, който преподават-кулинария, екоучилище, туризъм, плетиво и др. – изборът е Ваш и на родителите и учениците, проявили интерес към предложените форми и теми!

Въпрос: Може ли учител да води две групи?
Отговор: Да.
 

Въпрос: Допустимо ли е един и същ преподавател да води повече от една група в една и съща област на ИИД- в гимназиален и начален етап например?
Отговор: Да.

Въпрос: Ако съм учител по област на извънкласна дейност-хуманитарни науки (география), мога ли да участвам в друга област – комуникативни умения на чужд език:тематично направление-Виртуално пътешествие в европейските столици?
Отговор: Да! Не е задължително извънкласната дейност да се води от специалист от съответната културно образователна област.

Въпрос: Възможно ли е да има повече от един ръководител на една група?
Отговор: Да. Общият брой часове на ръководителите на една група трябва да е 68 часа.

Въпрос: Може ли двама преподаватели да си разпределят часовете в една група.
Отговор: Двама преподаватели могат да си разделят часовете в една група, но това ще се отрази на часовете в договора им.

Въпрос: Възможно ли е да се включат в проекта логопеда и педагогическия съветник / по образование психолог/ от нашето училище като организират и ръководят клубове с извънкласни дейности?
Отговор: Да.

Въпрос: Необходимо ли е ръководителят на даден клуб, сформиран по проекта, да има документ, показващ правоспособност за водене на определена дейност?
Отговор: Решението е на директора и на педагогическия съвет.

Въпрос: Възможно ли е при разпределението на средствата да се включат разходи за консултантски услуги. Например да поканя актьор, който да обясни на децата в практически план това, което аз преподавам? Ако да, какви могат да са средствата?
Отговор: Можете да каните гост лектори, с които си делите хонорара за отработените часове от тяхна страна. Те ще сключат граждански договор с директора на училището, но за целта -вие трябва да предвидите това още в тематичното разпределение, който предлагате като разпределите и в кои часове и колко часове този гост лектор ще отработи. В този случай той не консултира.


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"