ФОРМУЛЯРИ

 

 

 

 

 


АРХИВ

Въпрос: Във формуляра за кандидатстване трябва да се отразят данни за ученици с отсъствия и слаби оценки. Данните за тези ученици от предходната учебна година ли да използваме?
Отговор: Да.


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"