ФИНАНСОВИ

 

Въпрос: Може ли да си купим по проекта фотоапарат, касетофон, лаптоп и.т.н ?

Отговор: Да. Предвидени са 12,5% за оборудване. Закупуването им следва да е пряко свързано с основната цел на ИИД и единичната им стойност да не надхвърля 700 лв. без ДДС.

 

 

 



АРХИВ

Колеги,

Поради различни интерпретации на текста от писмо № 9105-273/01.10.2012 г, се налагат следните пояснения:

            1. Бюджетът (полагащите се средства) по проекта за всяко едно училище се формира на база брой включени в проекта ученици и определеното финансиране в размер 185 лв. на ученик. Това означава, че ако са включени 100 ученици, бюджетът на проекта е 18 500 лв. Всичките 18 500 лв. следва да бъдат разпределени по разходни елементи. Тъй като има училища, които не са разпределили по план всички полагащи им се средства, т.е. в посочения пример от 18 500 лв. са разпределени 15 000 лв., те трябва да ги разпределят в пълният им обем.

            2. Вторият случай, в който се налага актуализация на бюджета е случаят, когато отчетените разходи по даден икономически елемент (напр. възнаграждения на ръководителите на ИИД) надвишават планираните.

Ако за този разход са планирани средства в размер 45% от плана по бюджета, а са изразходени средства в размер на 50%, то планът за този вид разход следва да бъде актуализиран. Актуализацията се извършва в рамките на определената с Инструкцията за изпълнение на дейностите структура на разходите.

В цитираният пример това означава, че средствата за възнаграждения на ръководителите на ИИД по план могат да се завишат до размер 53% от бюджета на училището.

 Актуализацията се извършва само в случаи като цитирания и не изиска приравняване на общия обем на разходите по план (целия бюджет по проекта) към извършените към момента по отчет, най малкото защото все още не е приключен годишния отчет.

Неизразходваните средства по проекта ще се прехвърлят към плана за втората година от изпълнението му.

Въпрос: Кои са допустимите разходи за материали и консумативи, необходими за извънкласните и извънучилищни дейности?

Отговор: В бюджета на проекта са предвидени разходи за материали за училищата и разходи за консумативи. Всяко училище може да закупи необходимите му материали и консумативи, като се съобразява с утвърдения бюджет на съответното училище. За да бъдат верифицирани отчетените разходи, те трябва да са извършени при спазване на правилата за възлагане на обществени поръчки, т.е. всяка доставка на сходни материали/консумативи на стойност над 20 000 лв. без ДДС трябва да бъде извършена от изпълнител, избран по реда на Закона за обществените поръчки. За определяне стойността на обществената поръчка е необходимо към разходите, предвидени по проекта, да бъдат добавени и разходите за сходни материали/консумативи, предвидени в делегирания бюджет на училището. В зависимост от общата стойност на поръчката (за нуждите на проекта и за другите нужди на училището) се определя вида на процедурата, чрез която ще бъде избран изпълнител (или изпълнители) на доставката.

Въпрос: Необходимо ли е да бъде изисквано сключването на договор при доставка или услуга на стойност до 20 000 лв.?

Отговор: Съгласно чл. 14, ал. 5 от Закона за обществените поръчки при доставки или услуги под 20 000 лв. без ДДС възложителите могат да не сключват писмен договор, като доказват разхода чрез първични платежни документи. С цел по-добра отчетност и по-ясно проследяване на връзката между проектните дейности и направените разходи Договарящият орган препоръчва винаги, когато това е възможно, да се сключват писмени договори при доставки или услуги на стойност над 500 лв.

Въпрос: Допустими ли са разходи за транспорт на ученици от други населени места до училището за осъществяване на ИИД в извънучебно време?

Отговор: В бюджета на проекта са предвидени разходи за транспортни услуги при провеждане на ИИД (Приложение А 4.9), следователно разходите са допустими, ако има доказателства, че ИИД се провеждат в извънучебно време и е необходимо осигуряване на транспорт на учениците. В случаите, в които учениците ще пътуват с обществен транспорт, съответно отчитането на разходите ще се извършва с билети, то разходите следва да бъдат планирани и отчетени по бюджетно перо 2.3 Пътни разходи за целевата група. Към момента в бюджета на проекта не са предвидени средства по перо 2.3, поради което е необходимо след уточняване на необходимите пътни разходи за целевата група (отчитани с билети за обществен транспорт) съответната сума да бъде прехвърлена от перо 4.9 в перо 2.3.

Въпрос: Възможно ли е училищата, които разполагат със собствен превоз - ученически автобус, да го ползват за транспортиране на ученици за дейности по проекта и как документално да бъде оформен и отчетен разходът?
Отговор: Училищните автобуси могат да бъдат използвани за превоз на ученици за участие в дейностите по проекта при спазване на стандартните правила за ползване на училищните автобуси, установени в училището и в общината. В този случай по проекта може да бъде отчетен единствено разходът за гориво, който се доказва с фактура (на която задължително се изписва, че разходът е по проекта), пътен лист, от който може да се изчисли броят на изминатите километри за нуждите на проекта, заповед за определяне на разходната норма на автобуса. Разходите за гориво на училищните автобуси следва да бъдат планирани и отчетени по бюджетно перо 2.3 Пътни разходи за целевата група, т.е.съответната сума трябва да бъде прехвърлена от бюджетно перо 4.9 в бюджетно перо 2.3.          


 

Въпрос: Как се отчитат получените трансфери в отчетите за касовото изпълнение на бюджета?
Отговор: Средствата, които училищата получават за изпълнение на дейностите по проект „Успех“ са за сметка на финансиране по ОП РЧР. Същите постъпват по бюджетните сметки на училищата като извънбюджетни трансфери и следва да се посочват в месечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове като се прилага следната отчетна схема:

       

    1.      Постъпване по банковата бюджетна сметка на училището на трансфер от :

а) отчитане на касова основа:

БЮДЖЕТ на бенефициента                   И Б С Ф на бенефициента

§§ 95-07, 96-07 (-) / § 88-03 (+)                   § 88-03 (-) / § 63-01 (+)

б) отчитане на начислена основа:

Отчетна група “БЮДЖЕТИ”                Отчетна група И Б С Ф

Дт с/ка 5001 (5013) /                                Дт с/ка 4682 – държавни училища   

Кт с/ка 4682 – държавни училища         Дт с/ка 4684 – общински училища                              

Кт с/ка 4684 – общински училища                                  / Кт с/ка 7529. 

        2. Разходване/плащане чрез банковата бюджетна сметка на училището на задълженията към доставчик/контрагент:

а) отчитане на касова основа:

БЮДЖЕТ на бенефициента                    И Б С Ф на бенефициента

§ 88-03 (-) / §§ 95-07, 96-07 (+)                Разходни §§ (+) / § 88-03 (+)

                                                                                      § 01-Работни заплати (+)

                                                                                      § 05-Осигурителни плащания

                                                                                               за сметка на работодател (+)

                                                                                      § 10- Издръжка (+)

б) отчитане на начислена основа:

Отчетна група “БЮДЖЕТИ”                 Отчетна група И Б С Ф

Дт с/ка 4682 – държавни училища         Дт с/ки 4010, 4020 и др. / Кт с/ка 4682 – държавни училища        

 

Дт с/ка 4684 – общински училища                                                    Кт с/ка 4684 – общински училища                                           

                        / Кт с/ка 5001 (5013)         

Подробната схема за получаване и отчитане на средствата по Оперативни програми на Европейския съюз е описана в ДДС № 6 от 04.04.2008 г. и т. 22 от ДДС № 10 от 30.09.2009 г. на Министерството на финансите.

Въпрос: Може ли да си купим по проекта фотоапарат, касетофон, лаптоп и.т.н ?
Отговор: Да. Предвидени са 12,5% за оборудване. Закупуването им следва да е пряко свързано с основната цел на ИИД и единичната им стойност да не надхвърля 700 лв. без ДДС.
 

Въпрос: Бих искала да ползвам парите, които са предназначени за консумативи за предпечат и печат на портфолио или книга с разкази, която да издадем с учениците, но това са външни разходи. Значи не мога и една снимка да проявя, нито да издам книга или брошура. И още нещо - учители, които имат 6 души група и други, които имат 15 - едно и също възнаграждение за час лекторски ли получават? И последно – по проекта не могат да бъдат закупени касетофони, лаптопи и пр., защото са дълготрайни материални активи.

Отговор: Средствата за консумативи по проекта се изразходват на ниво „училище”. За групите по ИИД тези разходи са разходи за материали. Услуги, свързани с предпечат, печат, проявяване на снимки са външни услуги. Има идея да разширим обхвата на разрешените по проекта външни услуги с дейности, които описвате във въпроса си. В инструкцията е казано, че възнаграждението на ръководителите на ИИД се определят в размер до 12 лв., като конкретните размери на възнагражденията се определят във ВПРЗ. Ако искате да диференцирате възнагражденията в зависимост от броя на учениците в група, следва да го регламентирате във ВПРЗ. Касетофоните, лаптопите, фотоапаратите, камерите и т.н не са материали и закупуването им е недопустим разход по проекта.

 Въпрос: Билети за влак могат ли да признаят като разход за транспорт? 

Отговор: Транспортните разходи са допустим разход по проекта, когато са оформени като външна услуга. Не са предвидени разходи за командировки на ръководителите на ИИД и пътни разходи на целевата група. По тази причина билетите няма да се признаят за разход

Въпрос: Как ще бъдат обявени в НАП средствата за осигурителни плащания, ако няма трудов договор?

Отговор: При възможна корекция на бюджета евентуално биха могли да се осигурят  средства за такива разходи, за което ще бъдете своевременно уведомени. Възнагражденията на ръководителите на ИИД се оформят като допълнителни възнаграждения и формират част от брутното трудово възнаграждение на лицето, върху което се начисляват осигуровките по съществуващия трудов договор.

Въпрос: В училището ни има ИИД с тематично направление „Здравословно хранене”. Във връзка с това, като разходи за материали биха ли се верифицирали закупени хранителни продукти, с които учениците да приготвят например плодова салата, сандвичи, чай, кафе и др.? Освен това бихме ли могли да закупим сервиз за чай, кафе, основно хранене, десерт, прибори, покривка за маса, с които да се научат правилно да подреждат маса?

Отговор: Хранителните продукти, които ще се влагат в производство или някаква обработка са материали и закупуването им е допустим разход. Приборите, тенджерите, тиганите, чиниите и пр. кухненско оборудване не могат да се закупуват.

Въпрос: Кога следва да започнем закупуването на материалите и консумативите – след превеждането на аванса или може и преди това?

Отговор: Ако при забавяне на авансовото плащане по проекта се блокира провеждането на дейностите поради липса на материали, бихте могли да ползвате заемообразно средства от бюджета, които подлежат на възстановяване.

Въпрос: Относно заплащането на възнагражденията на ръководителите на ИИД – сумите за отработените часове ще бъдат начислени към заплатите им, съответно на отделен ред като допълнително възнаграждение. Необходимо ли е в самия фиш на съответния ръководител срещу сумата да има изписано че е плащане за сметка на проект BG051PO001-4.2.05-0001 или като е цитирано това в договора е достатъчно. Необходимостта от изписване на този текст води до допълнителни разходи по настройката на програмния продукт, за сметка на гимназията Също така за необходимо ли е на самото платежно нареждане, с което се иска чистата сума за изплащане на възнаграждението  и платежното, с което се превежда ДДФЛ към НАП да е изписан текста BG051PO001-4.2.05-0001 , имайки предвид, че ведомости за работни заплати и платежни документи /платежни нареждания/ са цитирани като финансово-отчетни документи. Освен това с каква честота ще се извършва плащането на ръководителите – месечно, тримесечно или след приключване на проекта? Съответно и плащането за директора и асистента?

Отговор: Текстът, че разхода е за сметка на проект ………… е задължителен върху разходно-оправдателните документи. Препоръчително е да се предвиди заплащане на период    до 3 месеца с оглед използването на средствата по проекта за приоритетни плащания.

Въпрос: Информационното табло по чл. 28 от Инструкцията се финансира за сметка на проекта или за сметка на делегирания бюджет на училището?

Отговор: Таблата ще се осигурят за сметка на разходите за информиране и публичност и са ангажимент на екипа за управление.

Въпрос: Възможно ли дейностите за асистент оперативно управление на проекта да бъдат разпределени между трима със следните функции: Асистент оперативно управление на проекта, Асистент финансово обслужване на проекта и Асистент техническо обслужване на проекта?

Отговор: Възможно е, като възнагражденията се изплащат в рамките на 5% от средствата по проекта.

Въпрос: Театралната ни група е заявила участие на фестивала в Шумен. Нощувката в хотел на учениците и ръководителя мога ли да я отчета за външна услуга.  

Отговор: Разходите за външни услуги са допустими за представителни дейности на групите по ИИД, свързани с провеждането на „дни на отворените врати” и годишни конференции за споделяне на добри практики, които са предвидени като дейности по проекта. Целта е да се презентира проекта и резултата от дейностите, а не да се финансира участието на групите в различни форуми.

Въпрос: Какво се включва в „Разходи за възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодател” на лицата – ръководители на извънкласните дейности до 53%” от плана за разходване на средствата?
Отговор: Това е брутния размер на средствата за възнаграждения и осигурителни плащания на лицата – ръководители на извънкласните дейности.
Разчетеният размер на средствата е формиран като броя на часовете – 68 е умножен по максималния размер на възнаграждението - 12 лв. и върху тази сума са начислени осигуровките за сметка на работодател за включените в проекта ръководители на дейности.
Осигуровките за сметка на осигуряваното лице са включени в индивидуалното възнаграждение от 12 лв.
Пример: Едно училище има 10 ръководителя на извънкласните дейности. Сумата за един ръководител е равна на 68*12=816 лв. Върху тази сума се начисляват осигуровките за работодател, или при 22% осигуровките са 179,52 лв. Общата сума за ръководител става 995,52.
Сумата за всички ръководители на ИИД в училище е равна на 9 955,20 лв. Така изчислените средства за възнаграждения на ръководителите на извънкласните дейности не могат да надхвърлят 53% от полагащите се на училището средства по проекта.

Въпрос: Какви са сроковете и периодите на отчитане на разходите?
Отговор: Извършените от училищата разходи за дейностите по проекта се отчитат ежемесечно в срок до пето число на месеца, следващ отчетния период, като отчетите се изготвят и подават чрез информационната система.
Отчетите включват всички изискуеми документи, доказващи допустимостта на разходите за отчитания период. За приложените документи се съставя опис.
Всички изискуеми документи се сканират и поместват в съответните секции документи в информационната система.

Въпрос: Как се отчитат разходите за възнаграждения?
Отговор: За отчитане на разходите за възнаграждения за съответния месец е необходимо да са изработени и отчетени всички часове, предвидени във графика. При наличие на неотчетени часове от лицето, разходите се възстановяват пропорционално. За отчитане на разходите за възнаграждения и осигуровки чрез информационната система се представят следните документи и отчети:
- заповедта на директора за определяне на учителите, ръководители на ИИД, които изпълняват дейности по проекта;
- сключените договори с ръководителите на ИИД – външни за училището лица и с асистент оперативно изпълнение на проекта;
- ведомост за работната заплата или фишове;
- платежни нареждания за изплатените възнаграждения и осигуровки на лицата, ангажирани с проекта; плащания на възнаграждения и осигуровки по проекта се извършват с отделен платежен документ;
- попълнени присъствени дневници в информационната система, от които се сумира броят на изработените дни и часове;
- отчети за изработените часове;
- други, изискани от ръководителя на проекта.

Въпрос: Как се отчитат разходите за материали и консумативи?
Отговор: Училищата отчитат разходите за материали и консумативи, закупени за изпълнение на дейностите по проекта с отделна фактура от тази, с която са закупени материалите за останалите дейности на училището. Фактурата следва да съдържа текст: „Разходът е извършен по проект BG051PO001-4.2.05-0001”.
Освен фактура училището представя чрез информационната система още:
- приемателно-предавателните протоколи и вътрешните документи за разпределение на материалите и консумативите в училище;
- документи, удостоверяващи провеждането на тръжна процедура за избор на доставчик, съгласно ЗОП/НВМОП;
- договор с избрания изпълнител;
- платежно нареждане за плащане по банков път.

Въпрос: Как се отчитат разходите за външни услуги?
Отговор: Училищата отчитат разходите за материали и външна услуга, училището представя чрез информационната система:
- документи, удостоверяващи провеждането на тръжна процедура за избор на доставчик, съгласно ЗОП/НВМОП;;
- договор с избрания изпълнител;
- платежно нареждане за плащане по банков път.

Въпрос: Как се възстановяват разходите по проекта „УСПЕХ”?

Отговор: Училищата включени в проекта „УСПЕХ” получават средства за финансиране на дейностите по проекта като аванс и като възстановени средства за извършени разходи. Получените аванси следва да бъдат отчетени и верифицирани, в противен случай подлежат на възстановяване. Верифицираните разходи се възстановяват на бенефициента.
След верифициране и възстановяване на разходи на конкретния бенефициент (МОМН), същите от своя страна се възстановяват на училищата включени в проекта „УСПЕХ” . МОМН уведомява училищата чрез електронната система за размера на (не)верифицираните разходи.
Причините за неверифициране на разходите могат да бъдат различни, но всички са свързани с тяхната (не)допустимост – не са документално доказани и/или проследими, не са разрешени по проекта като вид разход, не са за дейности по проекта, извършени са въз основа на процедура, съдържаща нарушения и т.н.
При нередности, свързани с процедурите за възлагане, се налагат финансови корекции на бенефициента, които водят до намаляване на размера на одобрените разходи (финансовите корекции се определят в съответствие с Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, приета с ПМС 134/2010 г.).
Неверифицираните разходи и наложените финансови корекции са за сметка на училищата участващи в проекта„УСПЕХ” , освен в случаите когато те са в резултат на неточни или грешни указания от страна на екипа за управление. В тези случаи неодобрените разходи са за сметка на МОМН.

Въпрос: Проектът ще покрива ли транспортни разходи?
Отговор: Не се финансират разходи за транспорт на пътуващите ръководители на извънкласни дейности. Може да се финансират транспортни разходи за учениците за дейности по проекта в рамките на 8-те процента разходи за външни услуги.

Въпрос: Ако намалее групата от 15 на 12, какво следва в следващ транш?
Отговор: При намаляване на броя на учениците директорът на училището уведомява РИО като попълва справка за намаления брой на учениците по групи. Финансирането се намалява пропорционално на броят на отпадналите ученици, от месеца следващ месеца на отпадане.


Въпрос: Могат ли да се ползват финансови средства за покриване на транспорт, нощувка, храна за учениците в летните/зимните лагери?
Отговор: Не.


Въпрос: Предварително ли ще става финансирането или след представяне на фактури за закупени материали?
Отговор: Разходите се извършват в рамките на получените/полагащи се средства на училищата, като на база попълваните едномесечни справки се извършва възстановяване на разходите, след верифицирането им.


Въпрос: Най-добре експертът по образованието в oбщината да бъде бенефициент в проекта на МОМН, а училищата да останем партньори.
Отговор: Конкретен бенефициент по проекта е МОМН чрез дирекция ДОПР. Общините не са целева група по проекта.

Въпрос: Какви разходи са допустими?
Отговор: Разходите, извършени от училищата са допустими, ако отговарят едновременно на следните условията:

1. Извършени са за дейности, единствено свързани с осигуряване на ИИД по проекта „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”.
2. Действително са извършени и платени само по банков път за периода,от утвърждаването на училищата със заповед на министъра до 30 август на съответната учебна година.
3. Извършени са срещу необходимите разходнооправдателни документи или документи с еквивалентна доказателствена стойност, за съхранението на които са спазени изискванията на чл. 13 от Постановление № 180 на Министерски съвет от 27 юли 2007 година за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 – 2013 година” (Обн., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г.).
4. Извършени са съгласно принципите за добро финансово управление, определени в чл. 27 и чл. 28 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 година, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 година на Съвета от 13 декември 2006 година.
5. Отразени са в счетоводната и данъчна документация на училището чрез отделни счетоводни аналитични партиди и могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека.
6. Съобразени са с изискванията на националното законодателство и настоящата инструкция.
7. Извършени са при спазване разпоредбите по ЗОП и Закона за предотвратяване на конфликт на интереси.

Въпрос: Във връзка със ЗОП и Наредбата въпросите са ни следните: Например за канцеларски материали за училището и по проекта общо стойността е под 15 000 лв. В такъв случай не отпада ли необходимостта от сключване на договор за доставка. Не е ли достатъчно разхода да се докаже с първичен счетоводен документ фактура? Но пък в тази връзка е даден примерен договор за доставка на материали, за училища като нашето – в които материалите общо не надвишават 15 000 лв. без ДДС. Материалите са твърде разнообразни и няма да бъдат закупувани от едно и също място, някои са на стойности дори и под 50 или 100 лв. Нима и за това е необходимо сключване на договор?

Отговор: Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки не изисква сключване на писмен договор когато поръчката е за доставки или услуги на стойност под 15 000 лв. без ДДС.

Въпрос: Във връзка с  дейността на сформиран клуб "Аз- фотографът" са необходими фотоапарат, камера и фото принтер с цени съответно - 400 лева, 500 лева и 300 лева. Това допустими разходи ли са?

Отговор: Не са допустими разходи.

Въпрос: За работата на ателие „Изготвяне на презентации, табла“ допустим ли е разход за ламинатор на стойност 100 лева?

Отговор: Не е допустим разход.

Въпрос: Искаме да закупим лаптоп на стойност 670 лв. от голяма верига магазини за техника. Трябва ли директора да сключва договор за доставка за материали и да има приемо-предавателен протокол. Задължително ли е да се сключва договор за доставка със всеки доставчик, тъй като дейностите са ни от различни тематични направления и доставчиците ще бъдат повече.

Отговор: Закупуването на лаптоп е недопустим разход. Когато стойността на консумативите и материалите, които ще се закупят от училището за нуждите на проекта, както  и тези, които ще се закупят за сметка на бюджета за осъществяване на дейността на училището са на стойност до 14999 лв., Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки не изисква задължително сключване на писмен договор.

Въпрос: Трябва ли при изготвяне на обявленията по НВМОП да се калкулират материалите и/или консумативите необходими за обезпечаването на училището за 3-те години на проекта?

Отговор: Калкулират се само разходите за материали за  тази учебна година , които се сумират с евентуалните консумативи на училището извън проекта. Училищата кандидатстват за участие в проекта всяка учебна година. Училищата не могат да знаят предварително дали ще бъдат одобрени през следващите 2 учебни години, нито пък какви и колко групи ще имат тогава и какви материали ще са им необходими за обезпечаване на тези групи..

Въпрос: Как става финансирането?
Отговор: МОМН отпуска средства на училищата на база брой ученици по одобрените заявления на училищата. Годишният размер на средствата за един ученик (за учебната 2011/2012 година по 185 лева) се определя в зависимост от броя на учениците, включени в извънкласните дейности за всяка отделна година от изпълнението на проекта в рамките на утвърдения му бюджет. Размерът на средствата, предоставени на всяко училище, включва допустимите разходи по ПМС № 180/№27.07.2007 г. в следните размери:
· от 30% до 40% за материали, необходими за дейността на групата;
· до 3% за консумативи /хартия, тонери, дребни канцеларски материали/;
· до 8% за външни услуги:
- транспорт;
- наем на помещения за представителни изяви на извънкласните форми;
- посещения на културни, исторически, природонаучни, спортни обекти, свързани с изпълняваните дейности;
· до 5% за възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодател за организация на дейностите на ниво училище (директор и асистент/и оперативно изпълнение);
· до 53% - за възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодател на лицата – ръководители на извънкласните дейности.

Въпрос: Кога и как МОМН ще преведе средствата на училището?
Отговор: След стартирането на проекта и одобрението на училищата Министерството на образованието, младежта и науката предоставя авансово средства на училищата, включени в проекта, по бюджетните им сметки. Текущото финансиране на дейностите се осъществява след верифициране на разходите за съответния отчетен период.

Въпрос: Ще бъдат ли верифицирани разходите за наем в тези училища, които нямат къде да ги проведат?
Отговор: Не.
 

Въпрос: При организиране на летни езикови лагери в училище за ученици от 1-4 клас, дейностите включват посещение при природен резерват „Сребърна“, крепост-музей „Миджитабия“, басейн и др. Това изисква заплащане на входни такси, транспорт. И отново въпроса е до това, могат ли да се ползват средства по проекта за заплащането им?
Отговор: Посещението на културни, исторически и природни обекти, следва да е пряко свързано с основната цел и очакваните резултати от ИИД. Посочените от Вас обекти за посещения не са пряко свързани с развитие на езикови умения.


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"