ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИ

Въпрос: По проект УСПЕХ допустимо ли е заниманията/часовете по ИИД да бъдат провеждани като дистанционна форма на обучение ?

 Отговор: ИИД следва да се провеждат в дневна присъствена форма.

Въпрос: Ако една група "гръмне" по някаква причина (например не е в състояние до 30 август да си вземе всичките 68 часа), то гори целия проект, защото бюджетът е на ниво училище и отчитането ще е по същия начин?

 Отговор: Ако участниците в една група паднат в някой момент под 6 ученика -групата се разпада .Не се верифицират разходите само на групата и то от момента на разпадането и до края на проекта, тъй като реално не се извършват дейности с групата. В случай, че не се вземат всичките 68 часа на една група се верифицират разходи пропорционални на взетите от групата часове, като тази пропорционалност е отнесена към броя на членовете на групата, а не към всички участници в училището .

 

Въпрос: Къде е регламентирано кога се провеждат ИИД - в работния 8-часов ден? 

Отговор: След като училищата са утвърдени със заповед на Министъра със своите заявления и графици за провеждане на ИИД ,значи  имаме регламент за провеждане на ИИД-утвърдените от Директора, а след това от Министъра графици за провеждане на ИИД.

 

Въпрос: Как трябва да се архивира и съхранява документацията по проекта „УСПЕХ”?

Отговор: Началниците на РИО и директорите на училищата, извършващи разходи по проекта, са длъжни да съхраняват оригиналите на разходооправдателните документи на хартиен носител.
Те трябва да водят точна и редовна документация съгласно изискванията на Закона за счетоводството, използвайки подходяща електронна система за документация и двустранно счетоводство. Тези системи могат да са неразделна част от текущата счетоводна система или допълнение към тази система, така че да бъде осигурена отделна счетоводна аналитичност само за дейностите по проекта. Счетоводните отчети и разходите, свързани с проекта, трябва да подлежат на ясно идентифициране и проверка.
Документацията по проекта най-общо се състои от три обособени части, отнасящи се до техническото изпълнение, финансовото изпълнение и документацията по ЗОП/НВМОП:
1. Подкрепящите документи се подреждат в класьори по месеци съответно:
а) Техническо изпълнение – документация, свързана със провеждането на ИИД;
б) Финансова част – съгласно структурата на бюджет, документите се подреждат по отделни бюджетни раздели и пера, например: „1. Възнаграждения”, „2. Материали”, „3. Външни услуги” и т.н;
в) Документация по ЗОП, НВМОП - съгласно графика на планираните обществени поръчки.
2. След приключването на дейностите по проекта училищата и РИО изготвят досие за изпълняваните дейности по проекта (на хартиен носител и/или на магнитен или оптичен носител, заверено с електронен подпис), което трябва да съдържа цялата документация, свързана с проекта, както следва:
а) документация по техническото изпълнение;
б) документация по финансовото изпълнение;
в) документация по ЗОП/НВМОП (тръжна документация, протоколи, решения, обявления, списъци, сключени договори) – ако е приложимо;
г) данни за предприети мерки за публичност;
д) кореспонденция по проекта с ДО и УО;
е) други.
Регионалните инспекторати по образованието и училищата, включени в проекта, са длъжни да допускат екипа за управление, ДО, УО, СО, националните и европейските одитни органи да проверяват посредством проучване на документацията му или чрез проверки на място изпълнението на проекта, както и да провеждат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, свързани с финансирането на проекта.
Съгласно чл. 13 от ПМС № 180 от 2007 г. „документите с доказателствена стойност се съхраняват за срок три години след закриване на оперативната програма от Комисията”. Предвид времетраенето, което се очаква да отнеме процедурата за закриване на оперативаната програма – най-рано 2018 г., това означава, че документите трябва да се съхраняват поне до 2021 година.

Въпрос: Как се изготвят отчети за техническото и финансовото изпълнение на дейностите по проекта УСПЕХ ?

Отговор: За текущо отчитане на дейностите по проекта училищата участващи в проекта УСПЕХ  изготвят отчети за техническото и финансовото изпълнение на дейностите по проекта. В края на проекта изготвят финален отчет.
Отчетният период обхваща времето от първо число до последно число на месеца.
Отчетите се изготвят и подават чрез информационната система в срок до 5 число на месеца, следващ отчетния период.
Отчетите включват всички изискуеми документи, доказващи допустимостта на разходите за отчитания период. За приложените документи се съставя опис.
Всички изискуеми документи се сканират и поместват в съответните секции документи в информационната система.
Отчетите и описите се подписват с електронен подпис от директора на училището или от упълномощено лице в случаи на отсъствие на директора.
Регионалните инспекторати по образованието извършват проверка на отчетите на училищата и генерират обобщен отчет за региона в срок до 15 число на месеца, следващ отчетния период. Проверка на ниво РИО включва проверка на всички разходи и приложени документи, отчетени от училищата.
При неточност или липса на документ експертът от РИО връща информация на училището чрез информационната система за отсраняване на неточностите или попълване на липсите. По преценка на експерта от РИО на/от/ училищата могат да бъдат изисквани допълнителни документи, доказващи допустимостта на разхода, както и да бъде извършена проверка на място. При невъзможност пропуските да бъдат отстранени или контролът на място да бъде извършен в рамките на срока на РИО за изготвяне на обобщен отчет, разходът не се включват в междинния отчет.
Обобщеният отчет на РИО се изготвя само въз основа на проверените и коректни документи, подадени от средищните училища.
Обобщеният отчет, изготвен от РИО, се заверява с електронен подпис от началника на инспектората или упълномощено от него лице при негово отсъствие. Обобщеният отчет се подава на екипа за управление в МОМН. С подаването на отчета началникът на РИО декларира, че всички включени в него разходи са проверени, допустими и документално проследими.

Въпрос: С каква цел е този проект?
Отговор: Общата цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавните и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Въпрос: Какви дейности мога да включа в проекта?
Отговор: Проектът има следните основни дейности:
    · Подбор на училищата за включване в проекта и подготовка на проектните дейностите;
    · Организиране и провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот, както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка;
    · Осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци и клубове по интереси в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка;
    · Разработване и прилагане на програми, за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на личните и социални умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления в подбраните училища. Програмите са основани на добрите практики от извънкласните и извънучилищните дейности;

Въпрос: Кога могат да се провеждат ИИД?
Отговор: През учебната година, включително събота и неделя и през ваканциите.


Въпрос: Какво имате предвид под “тематично разпределение”?
Отговор: Тематичното разпределение е част от данните за групата ИИД и съдържа информация за темите, времевия график( ден от седмица; начален час), място на провеждане, продължителност ( брой часове). Тематичното разпределение се изготвя в два екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в комплекта от документи по проекта в училището, а вторият се изпраща в РИО с пакета от документи за участие на училището в проекта. Тематичните разпределения се утвърждават от директора след установяване на съответствието им с изискванията.

Въпрос: Как се отчита една ИИД?
Отговор: Чрез редовно попълване на дневника за работа на групата и чрез ежемесечно попълване в електронната система на необходимите отчети.

Въпрос: В Социално педагогическия интернат родителите няма да могат да подпишат заявленията на учениците, тъй като там учениците живеят на общежитие далеч от родните си места, а и семействата им са доста проблемни. Има особена нужда от извънкласни форми именно за тези ученици. Моля да се има предвид в инструкцията, за тези ученици да не се изисква подпис на родителя.
Отговор: Въпросът ви наистина е сериозен и актуален, но не можем да намерим друг вариант освен персоналното потвърдено лично желание на ученика, заявено чрез подписа на родителя/настойника.

Въпрос: Възможно ли е заниманията да се организират и на модулен принцип (през пролетната ваканция) и със седмичен хорариум (съботите и неделите през месец май).
Отговор: Възможно е.

Въпрос: Може ли формите на ИИД да бъдат например академия, уъркшоп и др. или задължително трябва да са: ателие, клуб, студио, секция?
Отговор: Могат да са изброените от вас и се радваме че разнообразявате примерното и ориентировъчно изброяване.

Въпрос: Как да кандидатстваме по този проект?
Отговор: За участие в проекта училищата подават заявление. Заявленията се приемат с решение на Педагогическия съвет на училището в началото на всяка учебна година. Директорът на училището представя в РИО заявката за участие, въведена в електронен модул – „Извънкласни дейности” и Заявление за участие на хартиен носител.
Критериите за избор на училища за включване в проекта са:

    1. Училището да попада в целевата група;

    2. Включване и на ученици с идентифицирани нужди от подкрепа;

    3. Заявка от директора, попълнена съгласно изискванията.

    4. Актуализирана тригодишната програма за развитието на извънкласните дейности в училището.
 
Въпрос: Как да се наваксват пропуснати часове, при отсъствие по болест или неплатен отпуск?
Отговор: Променя се графика със съгласието на директора, което се отразява и в електронната система.

Въпрос: Може ли дейностите да са в празнични дни?
Отговор: Да.

Въпрос: Може ли да участва Подготвителна група?
Отговор: Не. Целевата група включва ученици от 1-ви до 12-ти клас.

Въпрос: Могат ли да участват Професионални гимназии?
Отговор: Да.

Въпрос: Може ли извънучилищните звена и в конкретност Детските комплекси да участват в кандидатстването по този проект или той е отново само за училищата?
Отговор: Не. За съжаление извънучилищните звена не са в целевата група на проекта.

Въпрос: Когато учениците са в целодневна организация, кога ще се провеждат занятията?
Отговор: След часовете, събота или неделя, ваканциите.

Въпрос: Моля, пояснете от "Предварителни указания за кандидатстване по проект "УСПЕХ " в точка 5 изречението: " Не се допуска наличие на повече от 25% ИИД от една област на ИИД".
Отговор: Областите на ИИД са 12 и са дадени в приложение на сайта на Вашия регионален инспекторат! Пример: Ако Вашето училище предлага 20 ИИД, не може повече от 5 (което е 25 % от 20) да са от една и съща област.

Въпрос: В училището ни се обучават 81 ученика. Не сме средищно училище. Имаме ли възможност да кандидатстваме по този проект?
Отговор: Да!

Въпрос: Защо средищните училища не могат да кандидатстват по този проект?
Отговор: Средищните училища са бенефициенти по друга програма от ОП РЧР, която стартира едновременно с "УСПЕХ".

Въпрос: Тематичните разпределение на часове не трябва да обхващат учебното съдържание за целият курс на обучение на учениците или за конкретната учебна година?
Отговор: Тематичното разпределение на часовете не трябва да дублира учебното съдържание за съответния клас по съответния предмет.

Въпрос: Работният план задължително ли трябва да бъде изготвен за три години, докато тече проекта или всяка година трябва да се изработва нов за съответната година?
Отговор: Тематичното календарно разпределение се изготвя всяка година.

Въпрос: Ако дадена програма е направена към извънкласните дейности, то никакви часове ли не могат да бъдат заложени за туристически походи и наблюдения в планината
Отговор: Могат да се организират еднодневни походи и наблюдения! Заплащането на учителя е до 4 часа на ден!


Въпрос: Възможно ли е да променим/ увеличим или заменим/ дейностите по ИИД от 15 септември 2012 г. или тогава трябва да следваме тези ИИД, които ще заложим от 01.02.2012г.
Отговор: Да, можете да промените дейностите с началото на всяка една учебна година.

Въпрос: Как се тълкува текстът: "Не се допуска наличие на повече от 25% ИИД от една област от посочените в Приложение №1"?
Отговор: Това означава, че се стремим да търсим разнообразие от ИИД – а не да се концентрират само в определени компетенции и до определени сфери.


Въпрос: Може ли да се включат и други тематични направления, които не са предвидени ? Напр."Кухнята в района ни – различия на етносите", "Кулинарните традициите в нашия край " и т.н?
Отговор: Да, това което предлагате е интересно и отговаря на идеята в тематичното разпределение.

Въпрос: В 3-годишната програма за развитие на извънкласните дейности в училище има ли задължителни елементи, който трябва да се включат?
Отговор: Тригодишната програма е изцяло във вашите компетенции и няма приложение-образец какви елементи и реквизити да включва. Тя следва да отразява вашето разбиране за ключови компетенции в извънучилищни и извънкласни форми и начина за организирането им в училищната среда.

Въпрос: Може ли тематично направление "Млад екскурзовод – природните феномени в България" да се отнесе към дейност "Комуникативни умения на роден език"?
Отговор: Да, може да се измени и по този начин направлението - тяхното наименование е дадено като примерно и ориентировъчно.

Въпрос: Възможно ли е една дейност до края на учебната 2011-2012 г. да бъде заложена като лятна школа, а от началото на новата учебна година да стане регулярна / в учебно време/?
Отговор: Това, което предлагате е възможно.


Въпрос: Може ли да се водят децата извън училище в часовете по извънкласна дейност например в музеи, лаборатории и др. и ако може , за колко часа на ден ?
Отговор: Да, но не повече от 4 часа на ден, в рамките на предложеното от вас тематично направление.

Въпрос: Ако училището не се включи в началото на стартиране на проекта , може ли това да стане в началото на следващата учебна година или на друг по-късен етап?
Отговор: Да, само в началото на всяка учебна година.

Въпрос: Може ли в хода на проекта да се променят избраните области и форми на дейност и ако може при какви условия?
Отговор: Да, но само в началото на всяка учебна година.


Въпрос: Предвиден ли е минимален и максимален брой часове за работа на Асистента по оперативно изпълнение на проекта? Неговата работа ежедневна ли ще бъде?
Отговор: Възнаграждението на асистента и на директора са в рамките на лимитираните средства по проекта и определената ставка.

 

 АРХИВ

 

Въпрос: В Проект! на Инструкция за изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”- Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ)” от 25.09.2012 пише, че представителната изява се променя от 4 на 2 часа. Това проект за изменение ли е или е утвърдена инструкция? Колко часа да залагаме за представителни изяви - 4 или 8? 

Отговор: Тъй като към момента е действаща инструкцията, утвърдена със Заповед РД09-95 от 16.052012 г., в която представителните изяви са 8 часа, е необходимо да заложите тези часове.
 

Въпрос: Как да смятаме провеждането на ИИД?
Отговор: Продължителността на един час занятие по ИИД е 45 минути. В един ден могат да се провеждат от 1 до 4 часа по една ИИД. За провеждане на ИИД учителят/ръководителят разработва тематично разпределение за не по-малко от 68 часа, от които 60 часа са за занятия, а 8 часа са за представителни изяви ( 2 пъти по 4 часа).
Въпрос: След като от 15 септември започва нов проектен цикъл, възможно ли е през следващата учебна година някои от извънкласните дейности да бъдат сменени с други?
Отговор: Да.


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"