ТРУДОВО-ПРАВНИ

 

Въпрос: Могат ли ръководителите да изпълняват задълженията си по допълнителното споразумение, чл. 110 от КТ, по време на платен годишен отпуск?

Отговор: Да, може, но при спазване на графиците и задълженията си по отчетността по проекта.

 

Въпрос: Tехническото лице от училище задължително ли трябва да е счетоводител и ако не е, може ли да е и ръководител на ИИД?

Отговор: Асистент/и оперативно изпълнение по проекта от вашето училище може да бъде домакин, счетоводител, касиер и всеки един от ръководителите на ИИД, който ще изпълнява заложените по проекта функции.  


АРХИВ

Въпрос: Какви договори се сключват с директорите и с асистентите оперативно управление?

Отговор: Допълнителни споразумения по чл.119 от КТ. Ако асистентите са външни за училището-трудов или граждански договор.


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"