ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

Предстои актуализиранe!

 

 

 

 


АРХИВ

Въпрос:Може ли дадете допълнителни указания, свързани с процедурата по възлагане на обществени поръчки?

Отговор:

1. Нормативна база и общи правила за възлагането на обществените поръчки:

1.1. Обществените поръчки се възлагат по реда на действащата при поемане на задължението за извършване на разхода нормативна уредба, която към датата на публикуване на настоящата инструкция – 27.01.2012 г. включва Закон за обществените поръчки и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки. Отклоненията от този принцип се уреждат изрично от законодателя и са свързани обикновено с предвиждането на възможност при промяна на нормативната уредба неприключилите процедури да се довършат по реда, по който са стартирали.
1.2. Според посочените нормативни актове както конкретният бенефициент – Министерството на образованието, младежта и науката, така и включените в проекта училища, са класически възложители на обществени поръчки, които трябва да спазват регламентирания в тях ред за разходване на средства, който се определя въз основа най-вече от размера на тези средства, по следния начин (доколкото със средства по проекта няма да се възлага извърване на строителство, настоящият анализ обхваща само правилата за доставки и услуги):
1.3.При разходване на средства до 15 000 лв. без ДДС възложителите могат да не провеждат процедура за обществена поръчка, като възлагат директно извършването на доставката или услугата без да е необходимо спазването на някакви условия за подбор на изпълнители. Макар че чл. 2, ал. 3 на НВМОП допуска в тези случаи възложителят да не сключва писмен договор, а да докаже сделката с първични платежни документи, препоръчваме договор да бъде сключван, с цел яснота относно правата и задълженията на страните.
1.4.При разходване на средства от 15 000 лв. без ДДС до 50 000 лв. ( след 26 февруари – 60 000 лв.) без ДДС възложителите могат да не провеждат процедура за обществена поръчка, като възлагат извършването на доставката или услугата след събиране на не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение, освен ако това е обективно невъзможно, по реда, уреден в чл. 2а, 2б и 2в от НВМОП. Макар че чл. 2, ал. 3 на посочената наредба да допуска в тези случаи възложителят да не сключва писмен договор, а да докаже сделката с първични платежни документи, препоръчваме договор да бъде сключван, с цел яснота относно правата и задълженията на страните.
1.5.При разходване на средства над 50 000 лв. ( след 26 февруари – 60 000 лв.) без ДДС се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка, като ако прогнозната стойност на разхода е до 180 000 лв. без ДДС за доставки и до 110 000 лв. без ДДС за услуги, се провеждат уредените в НВМОП процедури, а при прогнозни стойности на разход над тези граници – по процедурите, уредени в ЗОП.
1.6. С обнародвания в ДВ, бр. 93 от 2011 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се въведоха редица промени в законодателството в областта на обществените поръчки, които ще влязат в сила от 26.02.2012 г. Регламентираният в тях ред за разходване на средства отново се определя въз основа най-вече от размера на тези средства, по следния начин:
1.6.1.При разходване на средства до 15 000 лв. без ДДС възложителите могат да не провеждат процедура за обществена поръчка, като възлагат директно извършването на доставката или услугата без да е необходимо спазването на някакви условия за подбор на изпълнители. Макар че чл. 14, ал. 5 на ЗОП допуска в тези случаи възложителят да не сключва писмен договор, а да докаже сделката с първични платежни документи, препоръчваме договор да бъде сключван, с цел яснота относно правата и задълженията на страните.
1.6.2. При разходване на средства от 15 000 лв. без ДДС до 60 000 лв. без ДДС възложителите могат да не провеждат процедура за обществена поръчка, като възлагат извършването на доставката или услугата по реда и при условията на глава VIIIа от ЗОП, озаглавена „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” която предвижда следното:
1.6.2.1.Възложителят изготвя покана за възлагане на обществената поръчка, по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП, която съдържа следната информация:
а) наименование и адрес на възложителя;
б) описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество или обем;
в) изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;
г) критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий "икономически най-изгодна оферта" - и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест;
д) срок за получаване на офертите, който не може да бъде по-кратък от срока за публичен достъп до поканата.
1.6.2.2.Възложителят публикува поканата на Портала за обществени поръчки, поддържан от АОП, по ред, определен с ППЗОП, и посочва срок за публичен достъп до нея, който не може да е по-кратък от 7 дни. Едновременно с това поканата се публикува и в профила на купувача.
1.6.2.3. Възложителят може да публикува съобщение за поканата и в печатни издания, както и да я изпрати до избрани от него лица, без да променя условията, публикувани в Портала за обществени поръчки. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.
1.6.2.4.Офертата, подадена в отговор на публичната покана, трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик и да съдържа най-малко:
а) данни за лицето, което прави предложението;
б) предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;
в) ценово предложение;
г) срок на валидност, когато е приложимо.
1.6.2.5. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от възложителя, които представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, т.е. че нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на някое от подалите оферти лица, че не са „свързани лица” с него или с членове на неговите управителни или контролни органи и че нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.
1.6.2.6. .Определените от възложителя длъжностни лица определят реда за разглеждане на офертите и съставят протокол за резултатите от работата си, който се представя на възложителя за утвърждаване.
1.6.2.7. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.
1.6.2.8. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на поръчката, като преди сключването му определеният за изпълнител трябва да представи свидетелства за съдимост на лицето, представляващо изпълнителя и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
1.6.2.9. При разходване на средства над 60 000 лв. без ДДС се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка по реда, установен в ЗОП.
1.6.2.10.. Следва да се има предвид, че на основание § 120 от Преходните и заключителни разпоредби към обнародвания в ДВ, бр. 93 от 2011 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, процедурите, открити до 25.02.2012 г. включително, се довършват по реда, по който са открити. Тъй като редът за определяне на изпълнител, уреден в чл. 2 от НВМОП, не представлява процедура, ако до 26.02.2012 г. е издадена заповед по чл. 2а от НВМОП, но все още не е определен изпълнител, то след влизане в сила на измененията в закона действията по определяне на изпълнител на конкретната дейност трябва да продължат при спазване на условията на глава VIIIа от ЗОП, озаглавена „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана”
1.7. Определяне на приложимия ред за възлагане на обществена поръчка.
При определяне на приложимия ред за възлагане на обществената поръчка трябва да се планират очакваните разходи за съответната дейност за периода на изпълнение на проекта без значение от източника на финансиране ( събират се средствата за една и съща дейност –с финансов източник от делегирания бюджет, по проекти на училището, по проекти с конкретен бенефициент-МОМН и сборната сума ( дори прогнозна и инидкативна) определя прага на процедурата за възлагане на обществената поръчка)

2.Използване на действащи договори за обществени поръчки:

Училища имат възможност да използват сключените от тях преди включването им в проекта договори за възлагане на обществени поръчки и за разходване на средства по проекта.
2.1. Използването на действащ договор за обществена поръчка, сключен от друг възложител (обикновено община) трябва да се обмисли внимателно, доколкото евентуалните пороци на процедурата, за които училището няма вина, биха довели до проблеми с възстановяването на средствата, платени по нея. С цел минимизиране на риска от проблеми с верифицирането на разходите препоръчваме използване на действащите договори единствено по отношение на доставка на материали, тъй като това е процес, който не може да бъде прекъснат и отложен до провеждане на процедура от училището. Предвид изложеното, при заварени договори за досатвка на материали или  услуги (туристически, логистични, счетоводни ) препоръчваме използването им до края на настоящата учебна година, като междувременно училищата предприемат действия за подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка през следващата учебна година. На информационната страница на проекта ще бъдат пбликувани проекти на документи, съобразени с новите положения в Закона за обществените поръчки, които училищата да използват при подготовката на процедурите си.
2.2.След стартирането на проекта директорът на всяко училище, включено в изпълнението на проекта, следва да състави График на планираните обществени поръчки съгласно ЗОП/НВМОП/ (попълнен в съответствие с Приложение №..............от Инструкцията), който да изпрати на Екипа по проекта не по-късно от 2 месеца след влизане в сила на Заповедта за стартиране изпълнението на проекта.
При всяка последваща промяна или актуализиране директорът на училище е длъжен незабавно да уведоми Екипа по проекта по електронна поща или с официално писмо.

 

КАКВИ ГРЕШКИ НЕ БИВА ДА СЕ ДОПУСКАТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ ОТ ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ“ - РАЗДЕЛ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

 • Обявлението за обществена поръчка не съдържа критериите за подбор, като те или част от тях се съдържат само в документацията;
 • Събиране на оферти вместо провеждане на процедура по глава  8 а на ЗОП;
 • Сключване на договор, без да се събират оферти при наличие на основания за събиране на оферти.
 • В документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, включително в обявлението като част от документацията:
  • Не са посочени критериите за подбор, които са приложени в оценителния процес;
  • Не е посочен критерият за оценка и/или липсва методика за определяне на комплексната оценка;
  •  Използван е критерий за подбор като показател за оценка в методиката.
 •   В обявлението или в техническата спецификация не са посочени всички критерии за подбор/критерии за възлагане.
 • При провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка не е приложен избраният критерий за оценка, показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, в случай че избраният критерий е икономически най-изгодна оферта, което е довело до манипулиране на комплексната оценка на кандидатите и избора на изпълнител;
 • Необосновано определяне на дискриминационни условия за подбор в процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка, които дават предимство на един от кандидатите в процедурата или ограничават кръга на потенциалните участници в нея. Примери:

(1) Залагане на конкретни технически характеристики на продукта с цел избирането на конкретен кандидат в процедурата;
(2) Изискване за наличието на сертификат на непопулярна сертификационна система;
(3) Необосновано посочване в Техническите спецификации на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или стоки и по този начин до нарушаване на принципите за лоялна конкуренция и равнопоставено третиране на кандидатите;
(4) В документацията за участие в процедурата е включен критерий за подбор, който не е свързан със спецификата на предмета на обществената поръчка и дава предимство на един участник и ограничава необосновано конкуренцията

 • Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка съдържа недостатъчно описание на предмета на поръчката, с цел да се даде предимство на един от кандидатите, който е бил определен за изпълнител;
 •  При постъпило искане не са дадени разяснения или разясненията не са изпратени до всички кандидати.
 • Осъществен е неправомерен контакт с участник в процедура, за която нормативно не е предвидено провеждане на преговори за определяне клаузите на договора и съдържанието на офертата, и е сключен договор с кандидат, с който са водени преговори;
 •  Обществената поръчка е възложена чрез открита или ограничена процедура, но възложителят е допуснал допълнително представяне на липсващи документи с цел да се изясни или допълни съдържанието на офертата.
 • Не всички членове на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите са подписали декларации за липса на обстоятелства по чл. 35 от Закона за обществените поръчки
 • Възложителят не е предоставил копие от протокола за работата на комисията при наличие на регистрирано писмено искане от участник в процедурата в нарушение на чл. 73, ал. 5 ЗОП, което е нарушение на принципите на публичност и прозрачност
 • Договорът е сключен при спазване на изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки, но е последван от намаление на количеството или обема на договора, без стойността на договора да бъде пропорционално намалена;
 • Договорът е сключен при спазване на изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки, но е последван от намаление на количеството или обема, като стойността на договора е пропорционално намалена;
 • Договорът е сключен при спазване на изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки, но поради възникването на обективни причини, например променена икономическа обстановка, извънредни обстоятелства и други, е последван от намаление на количеството или обема, като стойността му е пропорционално намалена.
 • Променен е начинът (схемата) на плащане в договора за обществена поръчка в сравнение със заложеното в документацията и са договорени по-изгодни за изпълнителя условия;
 • Удължен е срокът за изпълнение на договора, без да бъде обезпечена валидна гаранция за добро изпълнение в съответствие с удължения срок;
 • Изменения на сключен договор в нарушение на чл. 43 от Закона за обществените поръчки;
 • Договорът за обществена поръчка не включва всички предложения от офертата на участника, които са били обект на оценка и въз основа на които е определен за изпълнител, или включва условия, различни от оферираните;
 •   Сключване на договор за обществена поръчка на стойност, по-висока от ценовата оферта на изпълнителя.
 • Договор, който е сключен:
  • преди изтичане на 10-дневния срок за обжалване на решението за определяне на изпълнител;
  •  преди влизане в сила на определението по искането за налагане на временна мярка и при установено нарушение на процедурата за възлагане на обществена поръчка;
  •   без да се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка въпреки изискванията на закона;
  • при наличие на конфликт на интереси между членовете на комисията и/или възложителя и кандидата, с който е сключен договор.
 • Договорът за обществена поръчка е сключен с участник, определен за изпълнител, за който:
  • Част от изискуемите по чл. 42, ал. 1 ЗОП/чл. 32, ал. 1 НВМОП документи са представени след сключването на договора за обществена поръчка, но от тях е видно, че избраният изпълнител отговаря на изискванията на възложителя;
  • Документите по чл. 42, ал. 1 ЗОП/чл. 32, ал. 1 НВМОП не са представени или от тях е видно, че кандидатът, с който е сключен договор, не отговаря на изискванията.

СЪМНЕНИЯ ЗА ТРЪЖНИ МАНИПУЛАЦИИ (Решение на КЗК № 570/20.05.2010 г. и представлява неразделна част от Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки)

 • В тръжната процедура са подали оферти по-малко на брой фирми, отколкото е очаквано или обичайно, или е подал оферта кандидат, за когото е публично известно, че не е в състояние да изпълни съответната поръчка.
 •  Само малък брой от фирмите, които са закупили тръжна документация от възложителя, са подали оферти за участие.
 •  Една или няколко от фирмите, които са подали оферти, не са поискали от възложителя техническите спецификации относно обекта на поръчката или в офертите им липсват данни, които нормално би следвало да бъдат представени.
 • В деня, определен за отваряне на оферти, само един или няколко от участниците присъстват на отварянето на подадените оферти и на сравняването на предложените условия от конкурентите.
 • Някои оферти имат подобен външен вид, разпечатани са на подобен вид хартия, имат еднакви части, точки и подточки, използват подобна форма или шрифт или са допуснати идентични стилови и граматически грешки в текста на офертите, или са налице стилови сходства в офертите на различни кандидати.
 • Допуснати са еднакви грешки при изчисленията на ценовите оферти или са направени зачерквания на едни и същи места в текста на офертите, или е използвана идентична терминология при изготвянето на ценовите оферти.
 • Един от кандидатите (или негов представител) подава оферта индивидуално и, едновременно с това, подава оферта от името на друг участник.
 • При подаване на електронни документи на различни кандидати, същите показват извършени редакции, направени от едни и същи лица, или редакции, внесени по едно и също време. 
 • Наблюдава се необосновано голяма разлика в ценовите предложения на участника, предложил най-ниска цена, и останалите кандидати в процедурата.
 •  При анализа на ценовите предложения на различните кандидати се наблюдават както необосновано високи, така и необосновано ниски цени.
 •  Един от участниците подава ценово предложение, което е значително по-ниско или значително по-високо от цените, които същият участник е предлагал преди това при подобни проекти на същия възложител.
 • Различни кандидати подават твърде сходни ценови оферти или пък оферираните от тях цени се различават едни от други със същия марж, който е наблюдаван при техни участие в други процедури на същия възложител.
 • Подадените ценови оферти за дадена обществена поръчка се различават от тези при предишна процедура на същия възложител, без да е налице промяна на икономически фактори, обосноваващи подобни разлики.
 • Някои от кандидатите поставят такива търговски условия, срок за изпълнение или условия от друго естество, които явно не съответстват на основните изисквания на възложителя по конкретната поръчка.
 • Даден кандидат обосновава пред възложителя размера на ценовото си предложение, позовавайки се на „стандартните за бранша или пазара” цени на съответните продукти
 • Наблюдава се ротация, редуване на едни и същи фирми, които печелят определена група поръчки, без да са налице някакви основателни причини от правно, икономическо или техническо естество.
 •  Дадени участници регулярно печелят процедури за възлагане на определен тип и обем обществени поръчки или процедури, открити от определени възложители, или в определени географски райони често печелят едни и същи участници на пазара, въпреки че е налице реална и потенциална конкуренция.
 • Даден участник в процедури за възлагане на обществени поръчки винаги подава най-ниските оферти или, обратно – винаги подава най-висока ценова оферта.
 • Няколко участници в определена процедура за възлагане на обществена поръчка се оттеглят от участие, без да са налице обосновани причини за това.
 • Най-ниската ценова оферта е значително по-висока от оценката за себестойността (въз основа на разходите), калкулирана от експертите и консултантите на възложителя.
 • Някои от участниците в търга са назначили едни и същи консултанти за подготовка на ценовите им предложения и оценката на себестойността на съответната стока или услуга.
 • След отваряне на офертите се установява, че някои от участниците въобще не са направили калкулация на себестойността и на цената, която предлагат на възложителя.
 • По време на тръжната процедура, при контактите си с възложителя се установява, че някои от участниците знаят елементи от ценовите предложения на своите конкуренти.
 • Налице са данни, че някои от участниците са се срещали по някакъв повод или са имали комуникация помежду си, особено в дните преди срока за подаване на оферти за участие в процедурата.
 • Участници в търга са сключили помежду си договори, по силата на които ще изпълнят поръчката като подизпълнители един на друг, или спечелилият кандидат сключва подобни споразумения с някой от останалите участници след приключване на процедурата.
 • Участникът, определен за изпълнител, отказва сключване на договор за обществената поръчка, а след това се оказва подизпълнител на друг участник в същата процедура за възлагане на обществена поръчка.
 • Даден кандидат прави формално или неформално изявление пред възложителя, че той не очаква да бъде кандидатът с печеливша оферта, или дава основания да се счита, че разполага с конфиденциална търговска информация, която е могъл да получи само от контакта си с друг кандидат.


Министерство на образованието и науката, 2012-2015
e-mail: uspeh@mon.bg | Фейсбук страница | Всички права запазени

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"